ליגת ה eSports של ישראל

כרטיס לפסטיבל

 
(בהמשך התהליך ניתן להוסיף לסל כרטיס השתתפות בטורניר המתקיים בפסטיבל)

רכישה עד 13.12.17 ₪80

שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
טלפון נייד
גיל
כתובת
עיר
מיקוד
קוד קופון (אם יש ברשותך)

לתשומת לבכם

האירוע יסוקר, יצולם וישודר באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף האתר ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפות באירוע מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו המלא ו/או התוצאה ו/או תמונותיו.
 • ילד מגיל 5 מחויב בכרטיס
 • ילד מתחת לגיל 10 מחויב בליווי מבוגר
 • מבוגר מלווה מחויב בכרטיס
לתשלום

תקנון

תקנון האירוע GAME IN MAKO LEAGUE
 1. GAME IN MAKO LEAGUE  יתקיים ב-14 באוקטובר 2017
 2. ילד מעל גיל 5 מחויב בכרטיס. 
 3. ילד מתחת לגיל 10 מחויב בליווי מבוגר
 4. מוסכם עליי כי מטה האירוע ו/או כל גורם אחר מטעמו רשאי להשתמש בצילומים שלי (וידאו/סטילס) לפני, במהלך ולאחר האירוע לכל מטרה שהיא, וללא תמורה.
 5. הכניסה לאירוע עם כלי נשק אסורה בהחלט
 6. כל הזוכים באחת מהתחרויות שתתקיימנה באירוע, מתבקשים להישאר עד תום האירוע לטקס חלוקת הפרס על מנת לקבל את הפרס. במידה ונבצר מזוכה להישאר לטקס, ניתן לאסוף את הפרס עד כשבוע ימים מתום האירוע במשרדי כפיים בכתובת: ההגנה 1, גבעתיים.
 7. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
 8. מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
 9. משתתף אשר נרשם לארוע באתר הארוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר):
  1. תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הרלוונטים (לפי המאוחר).
  2. במידה ומיום עשיית העסקה ועד למועד הארוע (expo) ישנם פחות מ- 14 ימים,  עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הארוע.
  3. פנה אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה, לכתובת דוא"ל kapaimactive@kapaim.co.il.
  4. ביטל משתתף את השתתפותו בארוע, בכפוף לתנאים כאמור לעיל, ישלם המשתתף אשר ביטל הרשמתו דמי ביטול בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
  5. כמו כן, נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי גבתה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בתשלום שנגבה ממנה.
  6. בנוסף, היה והחברה הנפיקה בעבור המשתתף  "ערכת משתתף" במועד בקשת ביטול ההשתתפות (כגון: תיק ו/או חולצה ו/או מספר משתתף ו/או צ'יפ מדידה וכיוצ"ב), רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בעלויות הפקת ערכת המשתתף.  
  7. החברה רשאית לקזז את הסכומים כאמור לעיל מכל סכום ששילם המשתתף ברישום לארוע.
  8. מבלי לפגוע ו/או לגרוע באמור לעיל משתתף אשר נרשם לארוע באתר הארוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק) וזאת עד ליום 28/9/2017 בשעה 14:00, יהיה רשאי לבטל השתתפותו גם אם עברו למעלה מ- 14 ימים מיום הרשמתו בכפוף לתשלום הסכומים כמפורט בסעיפים 2.4 ו- 2.5, לעיל. 
 10. ביטול/ שינוי האירוע
  ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי.
  בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למפיקה/מארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המפיקה/המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה
 11. מדיניות פרטיות באתר
  חברת כפיים שיווק וקידום מכירות בע"מ (להלן: "כפיים"), מכבדת את פרטיותו של כל אדם הנרשם לאירוע ו/או עושה כל שימוש באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שכפיים תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של כפיים אף תורה ותנחה את הנרשמים/המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים.
  מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים.
  השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת
  ההרשמה לאירוע ו/או לשירותים מסוימים טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים כגון שם, כתובת, אמצעי תשלום (במידת הצורך), דרכי התקשרות וכיוצ"ב.
 12. הנני מסכים/ה ומאשר/ת לחברה ו/או כל צד שלישי מטעמה לעשות כל שימוש בתוצרים בכל צורה ובכל מועד אשר ייקבע על ידם, לרבות פרסומם, עריכתם, שידורם של התוצרים בכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן שימוש אחר מכל סוג שהוא, לרבות שימוש לצרכים מסחריים ושיווקיים במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או ו/או כל צד שלישי מטעמה, שימושים פנימיים של החברה, וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
 13. אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל הפועל מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם, והנני מתחייב/ת כי לא אעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם כאמור.
 14. מובהר ומוסכם על ידי כי לא אתערב בשיקולים מקצועיים בקשר עם פרסום תוצרי הצילום בכל צורה שהיא. וניתן לערוך ו/או לשנות את תוצרי הצילום לפי שיקול דעתם.
 15. אני נותנת בזאת את כל ההסכמות הדרושות לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד – 1984.
 הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.

שמירת המידע

נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי כפיים, הרשומים על-פי חוק, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך באותן נסיבות, כגון הרשמה לאירוע ו/או לשירותים המוצעים באתר או כל פניה אחרת אלינו הכרוכה במסירת פרטייך לצורך הרשמה ו/או מתן השירות. כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות קפדניות שבחוק ובכפוף להסכמה שתינתן על-ידך בסמוך למסירת המידע
 

המידע שתמסור בעת ההרשמה לאירוע ו/או שימושך באתר והשירותים המוצעים בו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של כפיים, שבין מטרותיהם ניהול וקשר עם משתתפי האירוע, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין
אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ, ייתכן כי לא תוכל להירשם לאירוע ו/או ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים אותם כפיים מציעה בו.

שימוש במידע שנאסף

כפיים ו/או מי מטעמה, מחויבות לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותן ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר, כפיים ישתמשו במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן
 1. עיקר המידע שנאסף מעצם ההרשמה ו/או השימוש באתר הינו מידע שמטרתו ניהול וקשר עם משתתפי האירוע.
 2. הניהול התקין של האירוע והאתר ותפעול השירותים המוצעים בו.
 3.  מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם כפיים.
 4. לצרכי שיווק – והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של כפיים, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים
      מסירת מידע לצד שלישי
      כפיים לא יעבירו את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר  הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין,
      
ובמקרים הבאים
 1. מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין כפיים, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
 2. על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
 3. כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או כפיים.
 4. במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
 5.  בכל מקום באתר בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.
 
    מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר Cookies
    כאשר משתמש באתר מציג, נכנס, מדפדף או מבקר באתר כפיים, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו    שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת "Cookie", שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש, ואשר אינו מודע לאף מסמך או קובץ אחר במחשב או באמצעי האחר שהמשתמש באתר משתמש בו כדי להיכנס לאתר, או כל קבצים דומים אחרים שמשמשים בעיקרבין היתר, לסיוע למשתמשי האתר בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. לדוגמא, Cookies  מאפשרים להתאים את אתר האינטרנט כך שיענה טוב יותר על תחומי העניין וההעדפות של המבקרים והמשתמשים בו. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימושלחסום את כל ה-Cookies  או לקבל התרעה לפני ש-Cookie "מאוחסן" במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

חופש הבחירה ודיוור
אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר אירועים, שירותים ומוצרים של כפיים. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר ו/או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר

שינויים במדיניות הפרטיות

כפיים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע ואף לבקש ורשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע במידה ומצא כי אינו נכון ו/או למוחקו. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל משרדי כפיים לכתובת: ההגנה 1, גבעתיים או בפקס 03-5711574

אישור להשתתפות באירוע וצילומו של קטין
 1. אני הורהו ואפוטרופסו כדין של המשתתף ("הקטין"). 
 2. נתתי את הסכמתי הבלתי חוזרת מרצוני החופשי לכך שהקטין ישתתף באירוע.
 3. קראתי את תקנון האירוע ואני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל.
 4. ידוע לי, כי שמו המלא ו/או התוצאה ו/או תמונות ו/או קטעי ווידאו בהם יופיע הקטין (להלן: "התוצרים"), עשויים להיות מפורסמים באמצעי תקשורת ומדיה שונים, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, ברשתות החברתיות השונות (כדוגמת דף של  החברה בפייסבוק), ובאתרי אינטרנט אחרים.
 5. הנני מסכים/ה ומאשר/ת לחברה ו/או כל צד שלישי מטעמה לעשות כל שימוש בתוצרים בכל צורה ובכל מועד אשר ייקבע על ידם, לרבות פרסומם, עריכתם, שידורם של התוצרים בכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן שימוש אחר מכל סוג שהוא, לרבות שימוש לצרכים מסחריים ושיווקיים במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או ו/או כל צד שלישי מטעמה, שימושים פנימיים של החברה, וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
 6. אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל הפועל מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם, והנני מתחייב/ת כי לא אעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם כאמור.
 7. מובהר ומוסכם על ידי כי לא אתערב בשיקולים מקצועיים בקשר עם פרסום תוצרי הצילום בכל צורה שהיא. וניתן לערוך ו/או לשנות את תוצרי הצילום לפי שיקול דעתם.
 8. אני נותנת בזאת את כל ההסכמות הדרושות לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד – 1984.
 9. ידוע לי ואני מאשרת ומסכימה כי לא אקבל כל תמלוגים ו/או תמורה ו/או טובת הנאה בקשר עם ההופעה בתוצרי הצילום ו/או השתתפות ו/או שידור ו/או הפצה בקשר לכך, בין בהווה ובין בעתיד, וכי לא תהיינה לי תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלשהן, לתמורה ו/או לטובת הנאה נוספים בקשר עם האמור כלפי "חבר" ו/או מי מטעמו.
  
ולראיה באתי על החתום:
 
שם: _________________ ת"ז: _______________ חתימה: _________________
.


CS:GO
 1. הגדרות
"החברה" כפיים שיווק וקידום מכירות בע"מ, ח"פ 51-289620-0, מרח' ההגנה 1, גבעתיים. טלפון: 03-5711575, פקס: 03-5711574.
   
"המשתתף" אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו 13 שנים; (2) נרשם לאתר (3) חתם על התקנון המוצג (כהגדרתו להלן) ו- (4) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים הנכונים, המדויקים והעדכניים ובמידה והינו קטן מ- 18 שנים, הורהו או אפוטרופסו החוקי מילאו את פרטי כרטיס האשראי שלהם ובהכנסת פרטי כרטיס האשראי אישרו בנוסף על התקנון את נספח א' לתקנון זה.
מובהר בזאת, כי קטינים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להשתתף בליגה.
   
"המשחק"
 
 
 
"הליגה"
 משחק Counter Strike: Global Offensive מבית Valve, משחק יריות מרובה משתתפים
 
ליגת Counter Strike: Global Offensive, שיתבצע כחלק מאירועי Game in League שבסיומו תוכרז קבוצה אחת כאלופה, לפירוט ראה סעיף 5
"האתר" https://www.gamein.co.il/
   
"יום המשחק" או "ימי המשחקים"
 
 
 
"מוקדמות"
כל אחד מהימים כדלקמן (בכל יום תתקיים ליגה בזמנים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה):
 
 
התחרויות המקדימות לאירוע הגמר ובהן משתתפים כל הנרשמים לטורניר. תאריכי המוקדמות יפורסמו בנפרד למייל המתחרה.
 
ימי הליגה יכונו יחדיו להלן: "תקופת הליגה", וכל אחד בנפרד יכונה: "יום הליגה הרלוונטי".
 
שעון החברה הוא השעון הקובע לכל עניין הנוגע לליגה.
 
החברה תקבע את מספר הטורנירים בכל יום טורניר רלוונטי בכל אחד מימי הטורניר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 
יובהר כי החברה תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי את משך הפעילות ומספר הטורנירים, והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם האמור .
 
החברה רשאית לשנות את ימי הטורניר ו/או תקופת הטורניר, להאריכם, לקצרם, לחלקם לחלקים, להוסיף, לגרוע או לבטל באופן מוחלט ימי טורניר, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בתקנון המוצג ו/או באתר, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
"מנהלי הטורניר"
 
 
"הפרס הראשון"
 
נציגים מטעם החברה שיוגדרו על ידה על מנת לנהל ולשפוט את הטורניר.
 
פרס בשווי של 2000 ₪ לשחקן (5 לקבוצה) בקבוצה המנצחת בגמר .
 
החברה תחלק פרסים תוך שבוע מסיום הטורניר.
 
 
 
 
 
 
 
 
"מועמד לזכייה בפרס הראשון"
 
 
"התקנון" או "תקנון הטורניר"
הפרס הראשון, והפרסים הנוספים יכונו יחדיו (להלן: "הפרסים").
 
החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים מכל סוג או מכל הסוגים, ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו בתקנון המוצג ו/או באתר.
 
 
משתתף אשר הגיע עד משחק הגמר וניצח במשחק (כהגדרתו לעיל) וחתם על נספח ג' לתקנון זה.
 
 
הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.
 
 

 1. כללי
2.1  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הטורניר, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה באתר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.1  תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הטורניר יעודכן התקנון. התקנון המעודכן והמחייב יהיה נוסח התקנון שיוצג באתר. יובהר ויודגש כי, החברה רשאית להחליף ו/או לשנות את תנאי הטורניר ו/או התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא נוסח התקנון המוצג, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

2.2  לא ניתן לערער על תוצאות הטורניר ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
2.2  בתקנון הטורניר השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה לנקבה ו/או רבים. 

 1. ההשתתפות בטורניר
3.1  על מנת להשתתף בטורניר, על המשתתף להירשם לטורניר ולפעול לפי ההוראות הרשומות באתר ההרשמה. מובהר כי ניתן יהיה להשתתף בטורניר אך ורק בהתאם ובכפוף למועדים ולכללים כפי שיקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות מנהל הטורניר.
3.2  כל המעוניין להשתתף בטורניר יקרא ויאשר את התקנון המוצג.
3.3  ללא אישור התקנון המוצג ו/או בכל מקרה בו הפרטים שמסר המשתתף בכל הקשור להשתתפות בטורניר (לרבות בדבר גילו), לא היו נכונים ו/או מדויקים, הוא ייפסל מהשתתפות בטורניר, ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
3.4  באישור התקנון המוצג מאשר המאשר כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, וכי הוא מסכים לעשות שימוש בפרטים שמסר.
3.5  מובהר, כי מנהל הטורניר האחראי על ההתנהגות בזירת המשחק והפוסק היחידי בכל מחלוקת ו/או עניין הנובעים מהטורניר.
3.6   מועמד לזכייה בפרס הראשון, יהיה משתתף אשר זכה באירוע הגמר של טורניר זה וחתם על נספח ג' לתקנון זה.
3.7  יובהר ויודגש, כי בחירת המועמד לזכייה על ידי החברה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור על ידי המשתתף ו/או מי מטעמו.

 
 1. הפרס
4.1  במסגרת טורניר זה יחולקו פרסים כהגדרתם לעיל.
4.2 מועמד לזכייה בפרס יחתום לפי דרישת החברה על טופס ההתחייבות והצהרת הזוכה בכתב האישור והוויתור המצורף כנספח ב'. יודגש, כי ככל שמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על נספח ב' כאמור - הוא ייפסל מזכייה בפרס ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
4.3 בכפוף לחתימתו על המסמך(ים) הנדרש(ים) כמפורט בסעיף 4.2 ובתקנון זה לעיל, תמסור החברה למועמד לזכייה בפרס את הפרס אשר זכה בו במיקום בו נערך הטורניר ו/או תוך שבוע מסיום הטורניר לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4.4 במידה ומועמד לזכייה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או בגין חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות, לרבות ומבלי למעט, תוך ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של חבלה בפעילות ו/או הפרעה למשתתפים אחרים בפעילות, ו/או במידה והמועמד לזכייה בפרס אינו מעוניין לקבל את הפרס, ייפסל המועמד לזכייה בפרס הרלוונטי, לפי העניין, ותחתיו יבוא זוכה אחר בפרס, לפי שיקול דעת החברה ו/או מי מטעמה, אשר ייחשב כמועמד לזכייה באותו פרס רלוונטי, לפי העניין, ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל כאמור, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי שהוא מהחברה ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בשל כך.
4.5 ידוע למשתתפים כי השתתפותם בטורניר זה הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בטורניר. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה ויחול שינוי בפרסים עליהם הוכרז, עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר, ולא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
4.6   הפרסים שיחולקו במסגרת הטורניר זה אינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.
4.7 יובהר, כי מועד אספקת הפרסים בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, ולרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת כל פרס או כל חלק הימנו.

 
5. כללי הטורניר
 1.  
  1. גודל קבוצה: 5 שחקנים
  2. כל שחקן חייב להיות עם משתמש חוקי בsteam וללא מגבלות.
  3. אסור לשחק בו זמנית בקבוצות שונות,שחקן שעושה זאת יפסול את שני הקבוצות.
  4. בלובי של כל תחילת משחק,צריך להיות מנהל טורניר, על מנת לאשר התחלת משחק.
  5. בעיות התנהגות, קללות ופרובוקציות מכל סוג שהוא יתקבלו באפס סובלנות. קבוצות שלקחו חלק באחת מהפעולות הללו ייפסלו.
  6. מתחילת הטורניר - יש לכל קבוצה אפשרות לדחות את המשחק עד ל - 15 דקות קדימה,שחקן או קבוצה שלא יופיעו עד תום הזמן ייפסלו.
  7. במידה ויש לכם - בעיה במחשב/באינטרנט,אז יש לפנות לאחד ממנהלי הטורנירים,כדי ליידע אותם על הבעיה.
  8. אם הבעיה לא נפתרה מרגע התחלת הטורניר (עד - 15 דקות),אז אותה קבוצה תפנה למנהל הטורניר לשיקולו ועלולה להיפסל טכנית.
  9. כל קבוצה שניצחה חייבת להודיע לאחד ממנהלי הטורנירים שהקבוצה שלהם ניצחה. עד שלא תסופק תמונת ניצחון לא תוכל להתקדם לשלב הבא.
  10. במידה והקבוצות תתחלנה את המשחק ללא האישור של אחד ממנהלי הטורנירים,אז המשחק לא ייחשב ויבוצע מחדש.
  11. שימוש מכוון או לא מכוון בבאג (bug) או פרצה (exploit) בזמן משחק אסור בהחלט.
  12. הטורניר יתקיים בשיטת "Single Elimination".
  13. עד חצי הגמר המנצח יקבע בטוב מאחד. בחצאי הגמר והגמר הטוב משלוש.
  14. מקסימום קבוצות: 64
  15. הטורניר ישוחק באונליין עד לשלב חצאי הגמר (לא כולל).
  16. במקרה וישנה תקלה בלובי או אחד משחקני הקבוצות נתקל בתקלה טכנית המונעת תחילת משחק יש לתת עד 10 דקות לתקן תקלה זאת, אם לא טופלה יש לפנות למנהל הטורניר.
  17. כאשר קבוצה מעריכה שיש שימוש נגדה בבאג או פרצה בזמן משחק, על כל שחקניה להמשיך לשחק עד גמר המשחק ולא לעצור את המשחק בשום אופן. מיד לאחר סיום המשחק, יכול קפטן הקבוצה לפנות למנהל הטורניר עם ההוכחות לניצול. ללא הוכחות לא תתבצע חקירה!
  18. אין שחקנים מחליפים למהלך המשחק, כלומר כל 5 שחקנים המקוריים שנרשמו יצטרכו להשתתף בתחרות!
  19. כל החלפה של שחקן תאושר אך ורק במקרים חריגים יש לפנות למנהל הטורניר והקבוצה תצטרך להראות אישור כתוב להחלפה אם הוסכם לכך.
  20. במקרה ויש סיבה אמיתית של משחק חוזר לאחת מהקבוצות,על מנהל הקבוצה לשלוח בפירוט מלא את הסיבה למשחק חוזר לאחד המנהלים של הטורנירים שיוגדרו מראש בתחילת הטורניר,ולקבל מהם אישור למשחק חוזר,אם יינתן אישור על הקבוצה לפתוח את החדר לפי שיוגדר בהמשך.
  21. מותר לשחקנים בזמן משחק "לטפס" אחד על השני (Boost) כל עוד זה לא מוביל לשימוש בבאג או פרצה במשחק.
  22. צילום מסך יש להעלות ולשלוח לאחד ממנהלי הטורניר כהוכחה במקרה ויש בעיות טכניות כגון: התנהגות לא נאותה,עבירה על החוקים,ותקלות כאלה ואחרות.
  23. משתמש שירצה שהסטרים שלו ישודר תוך כדי משחק,יש לשלוח הודעה פרטית לאחד המנהלים בנושא - "Streaming" ובתוכו לינק לסטרים שלכם ולערוך את השידור בהתאם להוראות המנהלים.
  24. חל איסור לשדר את הטורנירים שלנו,ללא אישור ממנהלי הטורניר.
  25. חדר המשחק ייפתח בהסכם על ידי יוזמה של אחת משתי הקבוצות על פי הקריטריונים הבאים:
  26. המפות האפשריות:
   1.  de_dust2
   2.  de_inferno
   3.  de_nuke
   4.  de_cache
   5.  de_mirage
   6.  de_overpass
   7.  de_cobblestone
   8.  de_train
   9.  de_season
  27. זמן קנייה - 15 שניות.
  28.  זמן סיבוב - דקה ו-45 שניות
  29. זמן פצצה - 35 שניות.
  30.  מס' סיבובים במחצית - 15.
  31.  כסף התחלתי - $800.
  32.  הקבוצה עם הסיד היותר גבוהה תקבע את הצד ההתחלתי.
  33.  מס' סיבובים בהארכה - 3 בכל מחצית (MR3).
  34.  כסף התחלתי בהארכה - $10,000
  35. ניתן להשתמש בכל הנשקים הקיימים במשחק ללא הגבלה.
 

 
6. פטור מאחריות
6.1  המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או חברות קשורות אליה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לטורניר, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
6.2 ההשתתפות בטורניר הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או חברות קשורות אליה לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הטורניר ו/או ההשתתפות בטורניר.
6.3 המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי הטורניר, הנערך בהתאם לתקנון זה, משלב מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בטורניר וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף ו/או לזכות, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או חברות קשורות אליה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
6.4 החברה ו/או חברות קשורות אליה אינן מתחייבות שהטורניר לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הטורניר טרם תום תקופת הטורניר ו/או לבטל את הטורניר כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
6.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי מנגנון קביעת הזוכה ו/או המנצח בטורניר נסמך על משחק שאינו בבעלות החברה ו/או אינו מנוהל ע"י החברה, ואשר אינו חסין מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי המבצע יתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך.
6.6 בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בטורניר ו/או לנצח ו/או לזכות, יהיו החברה ו/או חברות קשורות אליה פטורות מאחריות.
6.7 החברה תהיה רשאית למסור כל פרט מידע של משתתף, כפי שיידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
7. הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:
7.1 כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.
7.2 בחירת המנצח בסיום כל טורניר ו/או תקופת הטורניר הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.
7.3  יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.
7.4 ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר נמסרו במסגרת המבצע.

שונות
8.1 בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
8.2 המשתתף ו/או כל אחד מהמשתתפים, מסכים ומאשר כי דבר ניצחונו ו/או זכייתו ו/או השתתפותו בטורניר, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף האתר ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותו בטורניר מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה ו/או סרטונים שיתעדו את מהלך הטורניר ויפורסמו ברבים.
8.3 בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בטורניר ו/או מלזכות במסגרת הטורניר, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי אדם כאמור, לגובה של 50 ש"ח.
8.4 ההשתתפות בטורניר אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של החברה.
8.5 למען הסר ספק, המבצע לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.
8.6  הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.


נספח א'
 
אישור להשתתפות בטורניר וצילומו של קטין
 1. אני הורהו ואפוטרופסו כדין של המשתתף ("הקטין"). 
 2. נתתי את הסכמתי הבלתי חוזרת מרצוני החופשי לכך שהקטין ישתתף בטורניר. 
 3. קראתי את תקנון הטורניר ואני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל. 
 4. ידוע לי, כי תמונות ו/או קטעי ווידאו בהם יופיע הקטין (להלן: "התוצרים"), עשויים להיות מפורסמים באמצעי תקשורת ומדיה שונים, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, ברשתות החברתיות השונות (כדוגמת דף של  החברה בפייסבוק), ובאתרי אינטרנט אחרים. 
 5. הנני מסכים/ה ומאשר/ת לחברה ו/או כל צד שלישי מטעמה לעשות כל שימוש בתוצרים בכל צורה ובכל מועד אשר ייקבע על ידם, לרבות פרסומם, עריכתם, שידורם של התוצרים בכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן שימוש אחר מכל סוג שהוא, לרבות שימוש לצרכים מסחריים ושיווקיים במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או שימושים פנימיים של החברה, וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה. 
 6. אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל הפועל מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם, והנני מתחייב/ת כי לא אעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם כאמור.
 


נספח ב'
תאריך: ____________, 2017
כתב אישור וויתור

אני הח"מ __________________ הוכרזתי כזוכה בפרס ה_______ כהגדרתו בתקנון תקנון טורניר Counter strike go של כפיים שיווק וקידום מכירות בע"מ (להלן: "הפרס", "המבצע" ו-"החברה", בהתאמה), מצהיר מאשר ומתחייב כי:
 
קיבלתי לידי את הפרס.
הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון הטורניר והנני מסכים לכל תנאיו ועומד בהם ללא יוצא מן הכלל, לרבות ומבלי לגרוע הנני בן 12 שנים לפחות. כמו כן, אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בטורניר לפי תנאי תקנון זה וזכותי לקבלת הפרס לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.
 
במידה והנני קטן מגיל 18 קיבלתי את הסכמת הורי/אפוטרופוסי על מנת להשתתף בטורניר ולהצטלם במסגרתו בחתימתו של הורי/אפוטרופוסי החוקי על מסמך זה ואישור הורי/אפוטרופסי במועד ההרשמה על מסמך נוסף שכותרתו "אישור להשתתפות בטורניר וצילומו של קטין".
 
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי בפרס ו/או בקשר עם הטורניר ו/או השתתפותי בו. למען הסר ספק, מובהר כי הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם השתתפותי בטורניר, זכייתי או כל הנובע מהם ו/או בקשר אליהם. כמו כן, הנני מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה, ללא יוצא מן הכלל, שיוציאו בקשר עם כל דרישה ו/או תביעה שעניינה טענה ו/או זכות העומדת בניגוד או בסתירה להתחייבויותיי והצהרותיי במסמך זה.
 
ידוע לי, כי עצם השתתפותי בטורניר ודבר זכייתי עשויים להיות מצולמים בווידאו ו/או בסטילס ("הצילומים"), ולהתפרסם באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בעיתונות, באינטרנט, לרבות בדף החברה בפייסבוק, והנני מסכים ומאשר לחברה לבצע את הצילומים ולפרסם באמצעי תקשורת ומדיה שונים, את הצילומים, פרטיי האישיים ודבר השתתפותי בטורניר וזכייתי, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
 
החברה לא תישא באחריות לכל נזק גוף מכל מין וסוג שייגרם לי, במישרין או בעקיפין, בעקבות שימוש בפרס, ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
 
השימוש במסמך זה הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה לנקבה.
 
                   הזוכה הורה/אפוטרופוס (במקרה של זוכה קטין)
שם פרטי ומשפחה    
מספר ת"ז    
תאריך לידה    
כתובת מלאה    
טלפון + טלפון נייד    
כתובת דואר אלקטרוני    
חתימה    
 


 נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של הזוכה, ובמקרה של קטין גם צילום ת"ז של הורה/אפוטרופוס חוקי.

League Of Legends

 
 1. הגדרות
"החברה" כפיים שיווק וקידום מכירות בע"מ, ח"פ 51-289620-0, מרח' ההגנה 1, גבעתיים. טלפון: 03-5711575, פקס: 03-5711574.
   
"המשתתף" אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו 13 שנים; (2) נרשם לאתר (3) חתם על התקנון המוצג (כהגדרתו להלן) ו- (4) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים הנכונים, המדויקים והעדכניים ובמידה והינו קטן מ- 18 שנים, הורהו או אפוטרופסו החוקי מילאו את פרטי כרטיס האשראי שלהם ובהכנסת פרטי כרטיס האשראי אישרו בנוסף על התקנון את נספח א' לתקנון זה.
מובהר בזאת, כי קטינים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להשתתף בטורניר.
   
"המשחק"
 
 
 
"הליגה"
 משחק League of legends מבית Riot, משחק זירה מרובת משתתפים
 
טורניר League of legends, טורניר שיתבצע כחלק מאירועי      Game in League שבסיומו תוכרז קבוצה אחת כאלופה, לפירוט ראה סעיף 5
"האתר" https://www.gamein.co.il/
   
"יום המשחק" או "ימי המשחקים"
 
 
 
"מוקדמות"
כל אחד מהימים כדלקמן (בכל יום יתקיים טורניר בזמנים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה):
  
התחרויות המקדימות לאירוע הגמר ובהן משתתפים כל הנרשמים לטורניר. תאריכי המוקדמות יפורסמו בנפרד למייל המתחרה.
 
ימי הטורניר יכונו יחדיו להלן: "תקופת הטורניר", וכל אחד בנפרד יכונה: "יום הטורניר הרלוונטי".
 
שעון החברה הוא השעון הקובע לכל עניין הנוגע לטורניר.
 
החברה תקבע את מספר הטורנירים בכל יום טורניר רלוונטי בכל אחד מימי הטורניר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 
יובהר כי החברה תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי את משך הפעילות ומספר הטורנירים, והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם האמור .
 
החברה רשאית לשנות את ימי הטורניר ו/או תקופת הטורניר, להאריכם, לקצרם, לחלקם לחלקים, להוסיף, לגרוע או לבטל באופן מוחלט ימי טורניר, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בתקנון המוצג ו/או באתר, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
"מנהלי הטורניר"
 
 
"הפרס הראשון"
 
"הפרס השני"
נציגים מטעם החברה שיוגדרו על ידה על מנת לנהל ולשפוט את הטורניר.
 
פרס בשווי של 3000 ₪ לשחקן בקבוצה (5 שחקנים) המנצחת בגמר .
 
פרס בשווי של 1000 ₪ לשחקן בקבוצה (5 שחקנים) המפסידה בגמר.
 
החברה תחלק את הפרסים תוך שבוע מסיום הטורניר.
 
 
 
 
 
 
 
 
"מועמד לזכייה בפרס הראשון"
 
 
"התקנון" או "תקנון הטורניר"
הפרס הראשון, הפרס השני יכונו יחדיו (להלן: "הפרסים").
 
החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים מכל סוג או מכל הסוגים, ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו בתקנון המוצג ו/או באתר.
 
 
משתתף אשר הגיע עד משחק הגמר וניצח במשחק (כהגדרתו לעיל) וחתם על נספח ג' לתקנון זה.
 
 
הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.
 


 

 
 1. כללי
2.1.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הטורניר, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה באתר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.1  תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הטורניר יעודכן התקנון. התקנון המעודכן והמחייב יהיה נוסח התקנון שיוצג באתר. יובהר ויודגש כי, החברה רשאית להחליף ו/או לשנות את תנאי הטורניר ו/או התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא נוסח התקנון המוצג, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.
2.2.לא ניתן לערער על תוצאות הטורניר ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
2.2. בתקנון הטורניר השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה לנקבה ו/או רבים.

 1. ההשתתפות בטורניר
3.1.על מנת להשתתף בטורניר, על המשתתף להירשם לטורניר ולפעול לפי ההוראות הרשומות באתר ההרשמה. מובהר כי ניתן יהיה להשתתף בטורניר אך ורק בהתאם ובכפוף למועדים ולכללים כפי שיקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות מנהל הטורניר.
3.2.כל המעוניין להשתתף בטורניר יקרא ויאשר את התקנון המוצג.
3.3.ללא אישור התקנון המוצג ו/או בכל מקרה בו הפרטים שמסר המשתתף בכל הקשור להשתתפות בטורניר (לרבות בדבר גילו), לא היו נכונים ו/או מדויקים, הוא ייפסל מהשתתפות בטורניר, ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
3.4. באישור התקנון המוצג מאשר המאשר כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, וכי הוא מסכים לעשות שימוש בפרטים שמסר.

3.5. מובהר, כי מנהל הטורניר האחראי על ההתנהגות בזירת המשחק והפוסק היחידי בכל מחלוקת ו/או עניין הנובעים מהטורניר.

3.6. מועמד לזכייה בפרס הראשון, יהיה משתתף אשר זכה באירוע הגמר של טורניר זה וחתם על נספח ג' לתקנון זה.

3.7. יובהר ויודגש, כי בחירת המועמד לזכייה על ידי החברה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור על ידי המשתתף ו/או מי מטעמו.

 1. .הפרס
4.1  במסגרת טורניר זה יחולקו פרסים כהגדרתם לעיל.
4.2  מועמד לזכייה בפרס יחתום לפי דרישת החברה על טופס ההתחייבות והצהרת הזוכה בכתב האישור והוויתור המצורף כנספח ב'. יודגש, כי ככל שמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על נספח ב' כאמור - הוא ייפסל מזכייה בפרס ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
4.3. בכפוף לחתימתו על המסמך(ים) הנדרש(ים) כמפורט בסעיף 4.2 ובתקנון זה לעיל, תמסור החברה למועמד לזכייה בפרס את הפרס אשר זכה בו במיקום בו נערך הטורניר ו/או תוך שבוע מסיום הטורניר לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4.4 במידה ומועמד לזכייה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או בגין חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות, לרבות ומבלי למעט, תוך ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של חבלה בפעילות ו/או הפרעה למשתתפים אחרים בפעילות, ו/או במידה והמועמד לזכייה בפרס אינו מעוניין לקבל את הפרס, ייפסל המועמד לזכייה בפרס הרלוונטי, לפי העניין, ותחתיו יבוא זוכה אחר בפרס, לפי שיקול דעת החברה ו/או מי מטעמה, אשר ייחשב כמועמד לזכייה באותו פרס רלוונטי, לפי העניין, ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל כאמור, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי שהוא מהחברה ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בשל כך.

4.5 ידוע למשתתפים כי השתתפותם בטורניר זה הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בטורניר. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה ויחול שינוי בפרסים עליהם הוכרז, עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר, ולא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
4.6 הפרסים שיחולקו במסגרת הטורניר זה אינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.
4.7 יובהר, כי מועד אספקת הפרסים בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, ולרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת כל פרס או כל חלק הימנו.

​​​​​​
 1. כללי הטורניר
  1. כללי קבוצה:
  2. גודל קבוצה: 5 שחקנים
  3. כל שחקן חייב להיות רשום לשרת "EU - Nordic & East" וששמו במשחק מעודכן,שחקן עם שם לא תקין/נאות לא יוכל לשחק.
  4. כל שחקן חייב להיות רמה 30.
  5. כל שחקן חייב להיות עם משתמש במשחק שמכיל לפחות 16 גיבורים שזמינים למשחק,זה כולל גיבורים של ה - Free Week וגיבורים שהוא רכש.
  6. אסור לשחק בו זמנית בקבוצות שונות,שחקן שעושה זאת יפסול את שני הקבוצות.
  7. יש לקרוא את חוקי הטורניר ולאשר אותם.
  8. בלובי של כל תחילת משחק,צריך להיות מנהל טורניר, על מנת לאשר התחלת משחק.
  9. בעיות התנהגות, קללות ופרובוקציות מכל סוג שהוא יתקבלו באפס סובלנות. קבוצות שלקחו חלק באחת מהפעולות הללו ייפסלו.
  10. מתחילת הטורניר - יש לכל קבוצה אפשרות לדחות את המשחק עד ל - 15 דקות קדימה,שחקן או קבוצה שלא יופיעו עד תום הזמן ייפסלו.
  11. במידה ויש לכם - בעיה במחשב/באינטרנט,אז יש לפנות לאחד ממנהלי הטורניר,כדי ליידע אותם על הבעיה.
  12. אם הבעיה לא נפתרה מרגע התחלת הטורניר (עד - 15 דקות),אז אותה קבוצה תיפסל טכנית.
  13. כל קבוצה שמנצחת חייבת להודיע לאחד ממנהלי הטורנירים שהקבוצה שלהם ניצחה. עד שלא תסופק תמונת ניצחון לא תוכל להתקדם לשלב הבא.
  14. במידה והקבוצות תתחלנה את המשחק ללא האישור של אחד ממנהלי הטורניר,אז המשחק שלה לא ייחשב ויבוצע מחדש.
  15. פורמט הטורניר
  16. הטורניר יתקיים בשיטת "Single Elimination" .
  17. מקסימום קבוצות: 64
  18. הטורניר ישוחק אונליין עד לשלב חצאי הגמר (לא כולל).
  19. במקרה וישנה תקלה בחדר או אחד משחקני הקבוצות יצא מן החדר שכבר נבחרו באנים/גיבורים,תינתן אזהרה ראשונה ויש לתת אותם באנים ויש לבחור את אותם הגיבורים.
  20. במידה ושחקן נתקל בתקלה במהלך בחירת הגיבורים  :(Champion Select)
  21. על השחקן שנתקל בתקלה חייב לחזור בהקדם האפשרי לחדר המשחק.
  22. יש להסתדר בחדר באותו סדר שהיה בתחילת בחירת הגיבורים.
  23. שימו לב במקרה וישנה בעיה בחדר,יש לפתוח חדר חדש לפי הקריטריונים שהמשך
  24. לכל קבוצה יש רשות להשתמש בפקודת ה - "Pause" ל - 10 דקות בלבד.
  25. קבוצה שתחרוג/תנצל לרעה את הפקודה הנ"ל תורחק לאלתר.
  26. במקרה ויש סיבה אמיתית של משחק חוזר לאחת מהקבוצות,על מנהל הקבוצה לשלוח בפירוט מלא את הסיבה למשחק חוזר לאחד המנהלים של הטורניר ולקבל מהם אישור למשחק חוזר,אם יינתן אישור על הקבוצה לפתוח את החדר על פי סעיף 8.
  27. צילום מסך יש להעלות ולשלוח לאחד ממנהלי הטורניר כהוכחה במקרה ויש בעיות טכניות כגון: התנהגות לא נאותה,עבירה על החוקים,ותקלות כאלה ואחרות.
  28. משתמש שירצה שהסטרים שלו ישודר תוך כדי משחק,יש לשלוח הודעה פרטית לאחד המנהלים בנושא - "Streaming" ובתוכו לינק לסטרים שלכם ולערוך את השידור בהתאם להוראות המנהלים.
  29. חל איסור לשדר את הטורנירים שלנו,ללא אישור ממנהלי הקהילה.
  30. התאמת אירוח משחק
  31. חדר המשחק ייפתח בהסכם על ידי יוזמה של אחת משתי הקבוצות על פי הקריטריונים הבאים:
  32. שם: (Game in League- Team (Name) VS Team (Name.
  33. גודל קבוצה: 5 שחקנים.
  34. מצב ספקטור: All (חשוב לציין, שאסור שחברים יהיו ב - Spectator,מצב ספקטור נועד לשימוש שדרנים ומנהלי הטורניר בלבד).
  35. מוד: Tournament Draft.
  36. מפה: Summoner's Rift.

6.פטור מאחריות
6.1.המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או חברות קשורות אליה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לטורניר, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
6.2.ההשתתפות בטורניר הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או חברות קשורות אליה לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הטורניר ו/או ההשתתפות בטורניר.
6.3.המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי הטורניר, הנערך בהתאם לתקנון זה, משלב מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בטורניר וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף ו/או לזכות, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או חברות קשורות אליה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
6.4.החברה ו/או חברות קשורות אליה אינן מתחייבות שהטורניר לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הטורניר טרם תום תקופת הטורניר ו/או לבטל את הטורניר כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
6.5.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי מנגנון קביעת הזוכה ו/או המנצח בטורניר נסמך על משחק שאינו בבעלות החברה ו/או אינו מנוהל ע"י החברה, ואשר אינו חסין מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי המבצע יתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך.
6.6.בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בטורניר ו/או לנצח ו/או לזכות, יהיו החברה ו/או חברות קשורות אליה פטורות מאחריות.
6.7.החברה תהיה רשאית למסור כל פרט מידע של משתתף, כפי שיידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

7.הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:
7.1.כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.
7.2.בחירת המנצח בסיום כל טורניר ו/או תקופת הטורניר הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.
7.3.יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.
7.4.ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר נמסרו במסגרת המבצע.

 1. שונות
  1. בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  2. המשתתף ו/או כל אחד מהמשתתפים, מסכים ומאשר כי דבר ניצחונו ו/או זכייתו ו/או השתתפותו בטורניר, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף האתר ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותו בטורניר מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה ו/או סרטונים שיתעדו את מהלך הטורניר ויפורסמו ברבים.
  3. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בטורניר ו/או מלזכות במסגרת הטורניר, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי אדם כאמור, לגובה של 50 ש"ח.
  4. ההשתתפות בטורניר אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של החברה.
  5. למען הסר ספק, המבצע לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.
  6. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.
  

 
נספח א'
 
אישור להשתתפות בטורניר וצילומו של קטין
 1. אני הורהו ואפוטרופסו כדין של המשתתף ("הקטין").
 2. נתתי את הסכמתי הבלתי חוזרת מרצוני החופשי לכך שהקטין ישתתף בטורניר.
 3. קראתי את תקנון הטורניר ואני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל.
 4. ידוע לי, כי תמונות ו/או קטעי ווידאו בהם יופיע הקטין (להלן: "התוצרים"), עשויים להיות מפורסמים באמצעי תקשורת ומדיה שונים, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, ברשתות החברתיות השונות (כדוגמת דף של  החברה בפייסבוק), ובאתרי אינטרנט אחרים.
 5. הנני מסכים/ה ומאשר/ת לחברה ו/או כל צד שלישי מטעמה לעשות כל שימוש בתוצרים בכל צורה ובכל מועד אשר ייקבע על ידם, לרבות פרסומם, עריכתם, שידורם של התוצרים בכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן שימוש אחר מכל סוג שהוא, לרבות שימוש לצרכים מסחריים ושיווקיים במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או שימושים פנימיים של החברה, וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
 6. אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל הפועל מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם, והנני מתחייב/ת כי לא אעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם כאמור.
 


 נספח ב'
תאריך: ____________, 2017
כתב אישור וויתור
אני הח"מ __________________ הוכרזתי כזוכה בפרס ה_______ כהגדרתו בתקנון תקנון טורניר League of Legends של כפיים שיווק וקידום מכירות בע"מ (להלן: "הפרס", "המבצע" ו-"החברה", בהתאמה), מצהיר מאשר ומתחייב כי:
 
קיבלתי לידי את הפרס.
הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון הטורניר והנני מסכים לכל תנאיו ועומד בהם ללא יוצא מן הכלל, לרבות ומבלי לגרוע הנני בן 12 שנים לפחות. כמו כן, אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בטורניר לפי תנאי תקנון זה וזכותי לקבלת הפרס לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.
 
במידה והנני קטן מגיל 18 קיבלתי את הסכמת הורי/אפוטרופוסי על מנת להשתתף בטורניר ולהצטלם במסגרתו בחתימתו של הורי/אפוטרופוסי החוקי על מסמך זה ואישור הורי/אפוטרופסי במועד ההרשמה על מסמך נוסף שכותרתו "אישור להשתתפות בטורניר וצילומו של קטין".
 
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי בפרס ו/או בקשר עם הטורניר ו/או השתתפותי בו. למען הסר ספק, מובהר כי הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם השתתפותי בטורניר, זכייתי או כל הנובע מהם ו/או בקשר אליהם. כמו כן, הנני מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה, ללא יוצא מן הכלל, שיוציאו בקשר עם כל דרישה ו/או תביעה שעניינה טענה ו/או זכות העומדת בניגוד או בסתירה להתחייבויותיי והצהרותיי במסמך זה.
 
ידוע לי, כי עצם השתתפותי בטורניר ודבר זכייתי עשויים להיות מצולמים בווידאו ו/או בסטילס ("הצילומים"), ולהתפרסם באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בעיתונות, באינטרנט, לרבות בדף החברה בפייסבוק, והנני מסכים ומאשר לחברה לבצע את הצילומים ולפרסם באמצעי תקשורת ומדיה שונים, את הצילומים, פרטיי האישיים ודבר השתתפותי בטורניר וזכייתי, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
 
החברה לא תישא באחריות לכל נזק גוף מכל מין וסוג שייגרם לי, במישרין או בעקיפין, בעקבות שימוש בפרס, ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
 
השימוש במסמך זה הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה לנקבה.
 
                   הזוכה הורה/אפוטרופוס (במקרה של זוכה קטין)
שם פרטי ומשפחה    
מספר ת"ז    
תאריך לידה    
כתובת מלאה    
טלפון + טלפון נייד    
כתובת דואר אלקטרוני    
חתימה    
 
 
* נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של הזוכה, ובמקרה של קטין גם צילום ת"ז של הורה/אפוטרופוס חוקי.