ליגת ה eSports של ישראל

תקנון

נספח א'
 
לכבוד:
 
גיים אין מאקו בע"מ
דרך השלום 7.א
תל אביב
 
טופס הסכמת הורים לחברת גיים אין מאקו בע"מ להשתתפות בתחרות
 
ילדיכם נרשם לליגת גיים אין מאקו.
 
 
 1.  אני הח"מ __________________ ת"ז ________________, מאשר/ת את הסכמתי כי בני/בתי הקטין/ה שאני הורהו (או אפוטרופסו (מחק את המיותר)) ________________ ת"ז ________________ (להלן: "הקטין"), ישתתף/תשתתף בתחרות ___________ (להלן: "התחרות").
 2. הנני מאשר בזאת שקראתי את התקנון שבאתר האינטרנט של החברה (GAMEIN.co.il), ושאני מסכים/מסכימה לכל תנאיו.
 3. ידוע לי כי ההשתתפות יכול ותתוקשר ו/או תפורסם באמצעי התקשורת השונים.
 4. הריני לאשר את הסכמתי לכך שהקטין יצולם/תצולם ו/או יתועד/תתועד בכל אמצעי שהוא במסגרת הטורניר, לרבות כזוכה או כנוכח/ת בטורניר (להלן: "התיעוד").
 5. הריני לאשר כי לחברה תהיה שמורה האפשרות להשתמש בתיעוד בו מופיע הקטין (לרבות בשמו ותמונתו של הקטין), לרבות בפרסומות של החברה ו/או בשלטי חוצות של החברה ו/או באתרי האינטרנט של החברה  (לרבות מדיה חברתית ובכלל זה דפי הפייסבוק) ו/או בשידורי טלוויזיה ורדיו ו/או בעמדות מכירה של החברה (לרבות על גבי מוצרי החברה) ו/או בשימושים פנימיים של החברה ו/או בכל שימוש אחר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי צורך לבקש את אישורי לכך מראש.
 6. הריני לאשר כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או זכויות ו/או תלונות לגבי ההשתתפות ו/או התיעוד או כל שימוש או אי שימוש בחומר הנכלל בתיעוד, לרבות בנוגע לשינויים גרפיים ועריכות לצורך השימוש כאמור.
 7. הריני לאשר כי הקטין שאני הורהו/אפוטרופסו עומד/ת בתנאי התקנון לגבי ההשתתפות בטורניר.
 8. מצורף העתק צילומי של תעודת הזהות של הח"מ בצירוף העתק ספח תעודת הזהות בו מופיעים פרטי הקטין.
 
_____ בחודש ________, 2018    
    חתימת האפוטרופוס
     
 
    שם ההורה/אפוטרופוס (שם פרטי ומשפחה)
 
 
   
 
    מס' טלפון נוסף של ההורה/אפוטרופוס

תקנון ליגת  FIFA 2018 
 
 1. הגדרות
"החברה" גיים אין מאקו בע"מ
ח"פ 515730869
דרך השלום 7.א
טלפון    07333250040
פקס 0733250110
   
"המשתתף/השחקן"
 
אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו 12 שנים; (2) נרשם לאתר (3) חתם על התקנון המוצג (כהגדרתו להלן) ו- (4) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים הנכונים, המדויקים והעדכניים ובמידה והינו קטן מ- 18 שנים, הורהו או אפוטרופסו החוקי מילאו את טופס אישור הורים להשתתפות במשחק (נספחים א' ו- ג' לתקנון זה).
 
מובהר בזאת, כי קטינים מתחת לגיל 12 אינם רשאים להשתתף בליגה.
   
"המשחק"
 
"הליגה"
 משחק  Fifa 2018מבית EA Sports, משחק כדורגל לשני משתתפים.
ליגת Fifa 2018 תתבצע כחלק מליגת גיים אין מאקו שבסיומה יוכרזו מנצח אחד.
"האתר" https://www.gamein.co.il
"בתים מוקדמות"
 
 
 
"בתים מתקדם"
 
 
שמינית גמר
 
 
 
 
רבע גמר
 
 
 
חצי גמר
 
 
 
 
גמר
 
 
שלב בתי המוקדמות יתחיל ב- 9/1/2018. המוקדמות יתקיימו אונליין בשעה 19:00 עד 21:00. לאחר 7 שבועות יסוננו המשתתפים וה-32 הנותרים ימשיכו לשלב "בתים מתקדם". שלב זה יתקיים במודל של BO1.
המשחקים יתקיימו אונליין בשעה 19:00 עד 21:00. המשחקים בשלב זה יסוננו כל השחקנים פרט ל- 16 שיעפילו לשמינית הגמר. משך שלב זה 3 שבועות. בשלב זה הקבוצות יתחרו במודל של BO1.
שמינית הגמר הוא שלב בו ישתתפו 16 שחקנים מתוכם 8 יעפילו לרבע הגמר. שלב זה יתקיים ב- 27-28/3/18, באירוע Gamein Fest בתצורת לאן. לאור האמור לעיל, יובהר, השחקנים חייבים להיות ערוכים ולהגיע פיזית לתחרות. מודל המשחקים יהיה BO3.
רבע הגמר הוא שלב בו ישתתפו 8 שחקנים מתוכם 4 יעפילו לחצי הגמר. שלב זה יתקיים ב- 27-28/3/18, באירוע Gamein Fest בתצורת לאן. לאור האמור לעיל, יובהר, השחקנים חייבים להיות ערוכים ולהגיע פיזית לתחרות. מודל המשחקים יהיה BO3.
חצי הגמר הוא שלב בו ישתתפו 4 שחקנים מתוכם 2 יעפילו לשלב הגמר. שלב זה יתקיים ב- 27-28/3/18, באירוע Gamein Fest בתצורת לאן. לאור האמור לעיל, יובהר, השחקנים חייבים להיות ערוכים ולהגיע פיזית לתחרות. מודל המשחקים יהיה BO3.
הגמר הגדול של הליגה הוא שלב בו ישתתפו 2 שחקנים. שלב זה יתקיים ב- 28/3/18, באירוע  Gamein Fest בתצורת לאן. לאור האמור, יובהר, השחקנים חייבים להיות ערוכים ולהגיע פיזית לתחרות. מודל המשחקים יהיה BO5.
"מנהלי הליגה"
 
 
"הפרסים"
נציגים מטעם החברה שיוגדרו על ידה על מנת לנהל ולשפוט את הליגה.
 
מקום ראשון:   2,500
מקום שני:       2,000
מקום שלישי:  1,000
מקום רביעי:     750  ₪
מקום חמישי:    500 ₪
מקום שישי:      250 ₪ 
 
הפרסים הם בשווי פרסים (שילוב של כסף וציוד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לכל שחקן.
החברה תחלק את הפרסים תוך שבוע מסיום הגמר.
 
הפרסים יחולקו לשחקנים שהשתתפו במשחקי הגמר בלבד! החברה אינה לוקחת אחריות על אופן חלוקת הפרסים בין השחקנים בקבוצה שלא השתתפו במשחקי הגמר (ארגונים, ספונסרים, מחליפים, מאמנים וכו').
 
 
 
 
החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים מכל סוג או מכל הסוגים, ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו בתקנון המוצג ו/או באתר.
 
 
 
 1. כללי

2.1   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הליגה, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה באתר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2  תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הליגה יעודכן התקנון. התקנון המעודכן והמחייב יהיה נוסח התקנון שיוצג באתר. יובהר ויודגש כי, החברה רשאית להחליף ו/או לשנות את תנאי הליגה ו/או התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא נוסח התקנון המוצג באתר, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

2.3 לא ניתן לערער על תוצאות הליגה ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

2.4 בתקנון הליגה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה לנקבה ו/או רבים.

 1. ההשתתפות בליגה

3.1 על מנת להשתתף בליגה, על המשתתף להירשם לליגה ולפעול לפי ההוראות הרשומות באתר ההרשמה. מובהר כי ניתן יהיה להשתתף בליגה אך ורק בהתאם ובכפוף למועדים ולכללים כפי שיקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות מנהל הליגה.

3.2 כל המעוניין להשתתף בליגה יקרא ויאשר את התקנון המוצג.

3.3 בכל מקרה בו הפרטים שמסר המשתתף בכל הקשור להשתתפות בליגה (לרבות בדבר גילו), לא היו נכונים ו/או מדויקים, הוא ייפסל מהשתתפות בליגה ו/או מזכייה בפרסים כלשהם (לפי העניין), ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

3.4 באישור התקנון המוצג מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, וכי הוא מסכים לעשות שימוש בפרטים שמסר.

3.5 מובהר, כי מנהל הליגה הוא האחראי על ההתנהגות בזירת המשחק והפוסק היחידי בכל מחלוקת ו/או עניין הנובעים מהליגה או מהתנהגות המשתתפים בזירת המשחק.
3.6  יובהר ויודגש, כי בחירת המועמד לזכייה על ידי החברה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור על ידי המשתתף ו/או מי מטעמו.
3.7 ימי רביעי – בכל יום רביעי החל מה- 10/1/2018 ועד 14/3/2018, יתקיים יום שידורים מרוכז. השידורים יתבצעו ממשרד B-ALL שבתל אביב. קבוצות נבחרות יתבקשו להגיע למקום ולהשתתף בצילומים. הקבוצות שיגיעו ישתתפו במשחק אליו שובצו בתצורת LAN.

4.הפרס

4.1  במסגרת ליגה זאת יחולקו הפרסים כהגדרתם לעיל.
4.2  מועמד לזכייה בפרס יחתום לפי דרישת החברה על טופס ההתחייבות והצהרת הזוכה בכתב האישור והוויתור המצורף כנספח ב'. יודגש, כי ככל שמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על נספח ב' כאמור - הוא ייפסל מזכייה בפרס ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
4.3  בכפוף לחתימתו על המסמך(ים) הנדרש(ים) כמפורט בסעיף 4.2 ובתקנון זה לעיל, תמסור החברה למועמד לזכייה בפרס את הפרס אשר זכה בו במיקום בו נערך הליגה ו/או תוך שבוע מסיום הליגה, במשרדי הליגה או בכל מקום אחר בת"א או בחיפה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4.4  במידה ומועמד לזכייה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או בגין חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות, לרבות ומבלי למעט, תוך ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של חבלה בפעילות ו/או בפעילות שאינה הגונה או הוגנת ו/או עקב הפרעה למשתתפים אחרים בפעילות, ו/או במידה והמועמד לזכייה בפרס אינו מעוניין לקבל את הפרס, ייפסל המועמד לזכייה בפרס הרלוונטי, לפי העניין, ותחתיו יבוא זוכה אחר בפרס, לפי שיקול דעת החברה ו/או מי מטעמה, אשר ייחשב כמועמד לזכייה באותו פרס רלוונטי, לפי העניין, ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל כאמור, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי שהוא מהחברה ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או ספקית של  החברה בשל כך.
4.5 ידוע למשתתפים כי השתתפותם בליגה זאת הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בליגה. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים ו/או את כמותם ו/או להוסיף על פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה ויחול שינוי בפרסים עליהם הוכרז, עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר, ולא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
4.6 הפרסים שיחולקו במסגרת הליגה אינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.
4.7 יובהר, כי מועד אספקת הפרסים בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, ולרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת כל פרס או כל חלק הימנו.

5.כללי המשחק

 1. 5 כללי:
  1. שחקן יכול לשחק בליגה אם הוא עונה על כל הדרישות להלן:
   1. חייב להיות בעל גישה לFIFA 2018 בXBOX ONE.
   2. כל משתתף חייב להירשם באתר הליגה.
   3. כל משתתף חייב שיהיה לו Gametag תקין ובעל Xbox Live Gold.
  2.  חסויות וספונסרים:
   1. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מקבוצות הממומנות (ספונסרים) ע"י גורמים מפוקפקים להשתתף בליגה (תוכן פורנוגרפי, סמים, הימורים או כל עניין פלילי ע"פ חוקי מדינת ישראל), ו/או כל עניין אשר יש בו כדי לפגוע ו/או להשפיע לרעה על הליגה ו/או על המשתתפים ו/או הצופים ובכלל זה הקשר פוליטי וכיוצ"ב.
   2. כל קבוצה בעלת חולצה קבוצתית תקבל את הזכות לעלות לבמה במדים אחידים. בכל מקרה אחר, החברה תוכל לבחור ולקבוע את המדים שיינתנו לקבוצה בעת העלייה לבמה ולקבוצה לא תהא ולא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
   3. ידוע לשחקן כי במסגרת המשחקים ו/או פעילות הליגה ישולבו חסויות שונות בשידור כולל חסויות מזון. השחקן מתחייב להתנהג בצורה נאותה ולא להגיב ו/או להביע דעה ו/או לנקוט עמדה בנוגע לחסויות השונות בין אם בהתנהגות או באופן מילולי במהלך השידור. 
 1. יחסי שחקנים מחוץ לליגה
  1. כל שחקן רשאי לבחור עם מי להתאמן לפני הליגה. שחקן שיתייחס באופן מזלזל, פוגעני, מכוער, אלים (פיזית או מילולית), משפיל לקבוצה אחרת יוחק מהליגה בהתאם להחלטת מנהלי הליגה בעניין.
  2. חל איסור מוחלט לתאם עמדות בין שחקנים לפני הליגה למהלך הליגה. אין לרגל עבור שחקן אחר, לוותר על משחקים עבור שחקן אחר או לפעול בכל דרך הפוגעת ברוח הספורטיבית של הליגה. שחקן שיעבור על חוק זה יורחק לצמיתות באופן מיידי.  
 2. איחורים \ אי הופעה
  1. קבוצה שבה לא יופיעו כל השחקנים בזמן למשחק, באיחור של יותר מ 10 דק' תקבל אזהרה. באיחור שני של לפחות 10 דק' תפסל הקבוצה מהמשחק
  2. איחור של 30 דק ויותר תגרום להפסד טכני של הקבוצה באותו משחק.
  3. איחור של פעמיים ביותר מ-30 דק יחשב כפסילה מהליגה.
 
 5.2 תחום:
 1. שרת
  הליגה תתקיים דרך הרשת בשלבי המוקדמות (Online) ומשמינית הגמר והלאה בכנס GameIn Fest. באם ייצא Patch  בזמן הליגה, הקבוצות יישחקו בPatch החדש.
 2. צילום תוכן המשחק
  " אין אישור להפיץ תוכן רשמי מהתחרות ללא אישור החברה מראש ובכתב.Highlightsהחברה תהיה הבעלים של כל התוכן המצולם בליגה. למעט סרטוני " 
5.3 חוקי המשחק:
 1. המוד בו ישחקו השחקנים ייקבע בכל שלב ע"י הנהלת הליגה ויהיה זהה לכל השחקנים באותו השלב.
 2. הטוב מאחד: השחקן המנצח יוכרע לאחר משחק בודד.
 3. הטוב משלוש: השחקן המנצח יהיה השחקן שצובר 2 נצחונות ראשון.
 4. הטוב מחמש : השחקן המנצח יהיה השחקן שצובר 3 נצחונות ראשון.
 5. להנהלת הליגה ניתן לפנות בכל שאלה במייל Production@gamein.co.il.
5.4 הכנות למשחק:
 1. טכני
  על השחקנים לבצע הכנות טכניות לפני המשחק. בכל תקלה טכנית יש לפנות למנהלי הליגה טרם תחילת המשחק. ניתוק או תקלה טכנית עשויים להוביל לפסילת הקבוצה, בהתאם להחלטת מנהלי הליגה במקום.
 2. שחקנים
  1. יש לשחק עם המשתמש איתו נרשמתם לליגה.
  2. ניתן לצרף משתתף מחליף למשחק לאחר אישור הנהלת הליגה בלבד.
 3. מארח המשחק
  מארח המשחק יתחיל עם ההגדרות הבאות:
  1. אורך מחצית 6 דקות
  2. תצוגת זמן/תוצאה: פועל
  3. מצלמה: Tele Broadcast
  4. רדאר: 2D
   **במידה ויש תוספת זמן המצב יהיה GOLDEN GOAL.
  5. Ringer / Faker
   חל איסור מוחלט לתת לשחקן או משתתף אחר להשתמש במשתמש שלך. עבירה על חוק זה תוביל לפסילה אוטומטית מהתחרות.
  
5.5 צופים
 1. Spectator         
  אין אישור למוד ספקטטור במשחק.
 2. Streaming
  חל איסור מוחלט לשדר לסטרים את משחקי הליגה ללא אישור מנהלי הליגה מראש.
 3. מאמן
  אין אישור למאמן, מנג'ר או כל צופה לעזור בזמן המשחק לאחר שלב בחירת הדמויות.
5.6 חוקים נוספים
 1. העלבות \ הטרדות
  כל שחקן שייתפס מקלל, מטריד, מעליב שחקן אחר בליגה ייענש. נא לספק צילום מסך במקרה הצורך.
 2. Pause
  הנסיבות היחידות בהן מותר לעשות Pause הן ניתוק של אחד השחקנים או באג במשחק שלא מאפשר להמשיך. במקרה של Pause ארוך מ- 5 דק' יש לערב מנהל.
 3. משחק חוזר
  במקרה של תקלה שגרמה למשחק להיות לא הוגן, מותר למנהלי הליגה לקבוע משחק חוזר.
 5.7 רמאות
 1. מרמה
  כל נשתתף שיישקר לצוות הליגה יגרום לפסילתו המיידית.
 2. זיוף תוצאה
  יש לצלם את תוצאות המשחק לפני הדיווח. קבוצה שתשלח דיווח שקרי תיפסל מיידית.
 
פטור מאחריות

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או חברות קשורות אליה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לליגה, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

ההשתתפות בליגה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף., החברה ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמן לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הליגה ו/או ההשתתפות בליגה.

המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף ו/או לזכות, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או חברות קשורות אליה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

החברה ו/או חברות קשורות אליה אינן מתחייבות שהליגה לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תיהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הליגה טרם תום תקופת הליגה ו/או לבטל את הליגה כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי מנגנון קביעת הזוכה ו/או המנצח בליגה נסמך על משחק שאינו בבעלות החברה ו/או אינו מנוהל ע"י החברה, ואשר אינו חסין מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי הליגה ו/או כל משחק בליגה יתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך.

בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בליגה ו/או לנצח ו/או לזכות, יהיו החברה ו/או חברות קשורות אליה פטורות מאחריות.

החברה תהיה רשאית למסור כל פרט מידע של משתתף, כפי שיידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

6. הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה, בכך שאישר תקנון זה בעת ההרשמה, כי:

6.1. כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

6.2. בחירת המנצח בסיום כל ליגה ו/או תקופת הליגה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

6.3. יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

6.4. ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר נמסרו במסגרת הליגה.

 1. שונות
  1. בהשתתפותו בליגה, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון הליגה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  2. המשתתף ו/או כל אחד מהמשתתפים, מסכים ומאשר כי דבר ניצחונו ו/או זכייתו ו/או השתתפותו בליגה, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף האתר ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותו בליגה מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה ו/או סרטונים שיתעדו את מהלך הליגה ויפורסמו ברבים, וכל זאת ללא תשלום או תגמול כלשהו למצולמים בגין פרסום תמונות/וידיאו כאמור, ובכלל זה, שימוש בתמונותיהם לצורכי פרסומות של החברה ו/או של חברות קשורות אליה.
  3. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בליגה ו/או מלזכות במסגרת הליגה, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי אדם כאמור, לגובה של 50 ש"ח.
  4. ההשתתפות בליגה אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של עובדי החברה.
  5. למען הסר ספק, הליגה לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בליגה ו/או במשחק ספציפי תלויה ביכולת ולא בגורל.
  6. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.
 
תקנון ליגת CS:GO
 
1.   הגדרות
"החברה"  גיים אין מאקו בע"מ
ח"פ 515730869
דרך השלום 7.א
טלפון    07333250040
פקס 0733250110
 
"המשתתף/השחקן"   אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו 13 שנים; (2) נרשם לאתר (3) חתם על התקנון המוצג (כהגדרתו להלן) ו- (4) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים הנכונים, המדויקים והעדכניים ובמידה והינו קטן מ- 18 שנים, הורהו או אפוטרופסו החוקי מילאו את טופס אישור הורים להשתתפות במשחק (נספחים א' ו- ג' לתקנון זה).
 
                                    מובהר בזאת, כי קטינים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להשתתף בליגה.
 
"המשחק"                    משחק CS:GO מבית Valve, משחק יריות.
 
"הליגה"                       ליגת cs:go תתבצע כחלק מליגת גיים אין מאקו שבסיומה יוכרזו 6 קבוצות כזוכות ממקום 1 עד 6.
 
"האתר"                       https://www.gamein.co.il
 
"בתים מוקדמות"   שלב בתי המוקדמות יתחיל ב- 11.01.2018. המוקדמות יתקיימו אונליין בשעה 19:00 בכל יום חמישי. לאחר 3 שבועות יסוננו 16 קבוצות וה- 16 הנותרות ימשיכו לשלב "בתים מתקדם". שלב זה יתקיים במודל של BO1.
 
"בתים מתקדם" המשחקים יתקיימו אונליין בשעה 19:00 בכל יום חמישי. במשחקים בשלב זה יסוננו כל הקבוצות פרט ל8 שיעפילו לרבע הגמר. משך שלב זה 6 שבועות.  בשלב זה הקבוצות יתחרו במודל של BO3.
 
"רבע גמר" רבע הגמר הוא שלב בו ישתתפו 8 קבוצות מתוכן 4 יעפילו לחצי הגמר. שלב זה יתקיים ב27-28.3 באירוע Gamein Pro בתצורת לאן. על כן השחקנים צריכים להיות ערוכים להגיע פיזית לתחרות. מודל המשחקים יהיה BO3.
 
"חצי גמר" חצי הגמר הוא שלב בו ישתתפו 4 קבוצות מתוכן 2 יעפילו לשלב הגמר. שלב זה יתקיים ב27-28.3 באירוע Gamein Pro בתצורת לאן. על כן השחקנים צריכים להיות ערוכים להגיע פיזית לתחרות. מודל המשחקים יהיה BO3.
 
"גמר" הגמר הגדול של הליגה יתקיים בתצורת אופליין (לאן) אירוע Gamein Pro שיתקיים בתאריך 27-28.3.2018. מיקום האירוע טרם הוכרז. על כל הקבוצות להתחייב להגיע לאירוע באם יעפילו לשלב הגמר.  משחקי הגמר יערכו בתצורה של BO5.
 
"מנהלי הליגה" נציגים מטעם החברה שיוגדרו על ידה על מנת לנהל ולשפוט את הליגה.
 
"הפרסים"                   
מקום ראשון: 8,000 ₪
מקום שני: 4,000 ₪
מקום שלישי: 2,000 ₪
מקום רביעי: 1,000 ₪
מקום חמישי: 750 ₪
מקום שישי: 500 ₪
                                   
הפרסים הם בשווי פרסים (שילוב של כסף וציוד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לכל שחקן.
החברה תחלק את הפרסים תוך שבוע מסיום הגמר.
                                   
הפרסים יחולקו לשחקנים שהשתתפו במשחקי הגמר בלבד! החברה אינה לוקחת אחריות על אופן חלוקת הפרסים בין השחקנים בקבוצה שלא השתתפו במשחקי הגמר (ארגונים, ספונסרים, מחליפים, מאמנים וכו').
                                   
החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים מכל סוג או מכל הסוגים, ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו בתקנון המוצג ו/או באתר.
 
 1. כללי

2.1  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הליגה, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה באתר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2 תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הליגה יעודכן התקנון. התקנון המעודכן והמחייב יהיה נוסח התקנון שיוצג באתר. יובהר ויודגש כי, החברה רשאית להחליף ו/או לשנות את תנאי הליגה ו/או התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא נוסח התקנון המוצג באתר, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

2.3 לא ניתן לערער על תוצאות הליגה ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

2.4  בתקנון הליגה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה לנקבה ו/או רבים.

 1. ההשתתפות בליגה

3.1  על מנת להשתתף בליגה, על המשתתף להירשם לליגה ולפעול לפי ההוראות הרשומות באתר ההרשמה. מובהר כי ניתן יהיה להשתתף בליגה אך ורק בהתאם ובכפוף למועדים ולכללים כפי שיקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות מנהל הליגה.

3.2  כל המעוניין להשתתף בליגה יקרא ויאשר את התקנון המוצג.

3.3  בכל מקרה בו הפרטים שמסר המשתתף בכל הקשור להשתתפות בליגה (לרבות בדבר גילו), לא היו נכונים ו/או מדויקים, הוא ייפסל מהשתתפות בליגה ו/או מזכייה בפרסים כלשהם (לפי העניין), ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

3.4  באישור התקנון המוצג מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, וכי הוא מסכים לעשות שימוש בפרטים שמסר.

3.5  מובהר, כי מנהל הליגה הוא האחראי על ההתנהגות בזירת המשחק והפוסק היחידי בכל מחלוקת ו/או עניין הנובעים מהליגה או מהתנהגות המשתתפים בזירת המשחק.
3.6  יובהר ויודגש, כי בחירת המועמד לזכייה על ידי החברה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור על ידי המשתתף ו/או מי מטעמו.
3.7   ימי רביעי – בכל יום רביעי החל מה- 10/1/2018 ועד 14/3/2018, יתקיים יום שידורים מרוכז. השידורים יתבצעו ממשרד B-ALL שבתל אביב. קבוצות נבחרות יתבקשו להגיע למקום ולהשתתף בצילומים. הקבוצות שיגיעו ישתתפו במשחק אליו שובצו בתצורת LAN.
 1. הפרס

4.1 במסגרת ליגה זאת יחולקו הפרסים כהגדרתם לעיל.
4.2 מועמד לזכייה בפרס יחתום לפי דרישת החברה על טופס ההתחייבות והצהרת הזוכה בכתב האישור והוויתור המצורף כנספח ב'. יודגש, כי ככל שמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על נספח ב' כאמור - הוא ייפסל מזכייה בפרס ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
4.3 בכפוף לחתימתו על המסמך(ים) הנדרש(ים) כמפורט בסעיף 4.2 ובתקנון זה לעיל, תמסור החברה למועמד לזכייה בפרס את הפרס אשר זכה בו במיקום בו נערך הליגה ו/או תוך שבוע מסיום הליגה, במשרדי הליגה או בכל מקום אחר בת"א או בחיפה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4.4 במידה ומועמד לזכייה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או בגין חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות, לרבות ומבלי למעט, תוך ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של חבלה בפעילות ו/או בפעילות שאינה הגונה או הוגנת ו/או עקב הפרעה למשתתפים אחרים בפעילות, ו/או במידה והמועמד לזכייה בפרס אינו מעוניין לקבל את הפרס, ייפסל המועמד לזכייה בפרס הרלוונטי, לפי העניין, ותחתיו יבוא זוכה אחר בפרס, לפי שיקול דעת החברה ו/או מי מטעמה, אשר ייחשב כמועמד לזכייה באותו פרס רלוונטי, לפי העניין, ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל כאמור, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי שהוא מהחברה ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או ספקית של  החברה בשל כך.
4.5 ידוע למשתתפים כי השתתפותם בליגה זאת הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בליגה. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים ו/או את כמותם ו/או להוסיף על פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה ויחול שינוי בפרסים עליהם הוכרז, עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר, ולא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
4.6  הפרסים שיחולקו במסגרת הליגה אינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.
4.7   יובהר, כי מועד אספקת הפרסים בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, ולרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת כל פרס או כל חלק הימנו.

5. חוקי המשחק:
            5.1 כללי:
 1. חסויות וספונסרים:
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מקבוצות הממומנות (ספונסרים) ע"י גורמים מפוקפקים להשתתף בליגה (תוכן פורנוגרפי, סמים, הימורים או כל עניין פלילי ע"פ חוקי מדינת ישראל), ו/או כל עניין אשר יש בו כדי לפגוע ו/או להשפיע לרעה על הליגה ו/או על המשתתפים ו/או הצופים ובכלל זה הקשר פוליטי וכיוצ"ב.
  2. כל קבוצה בעלת חולצה קבוצתית תקבל את הזכות לעלות לבמה במדים אחידים. בכל מקרה אחר, החברה תוכל לבחור ולקבוע את המדים שיינתנו לקבוצה בעת העלייה לבמה ולקבוצה לא תהא ולא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
  3. ידוע לשחקן כי במסגרת המשחקים ו/או פעילות הליגה ישולבו חסויות שונות בשידור כולל חסויות מזון. השחקן מתחייב להתנהג בצורה נאותה ולא להגיב ו/או להביע דעה ו/או לנקוט עמדה בנוגע לחסויות השונות בין אם בהתנהגות או באופן מילולי במהלך השידור.
 2. יחסי קבוצות מחוץ לליגה:
  1. כל קבוצה רשאית לבחור עם מי להתאמן לפני הליגה. קבוצה שתתייחס באופן מזלזל, פוגעני, מכוער, אלים (פיזית או מילולית), משפיל לקבוצה אחרת תורחק מהליגה בהתאם להחלטת מנהלי הליגה בעניין.
  2. חל איסור מוחלט לתאם עמדות בין קבוצות לפני הליגה למהלך הליגה. אין לרגל עבור קבוצה אחרת, לוותר על משחקים עבור קבוצה אחרת או לפעול בכל דרך הפוגעת ברוח הספורטיבית של הליגה. קבוצה שתעבור על חוק זה תורחק לצמיתות באופן מיידי.
 3. איחורים \ אי הופעה:
  1. קבוצה שבה לא יופיעו כל השחקנים בזמן למשחק, באיחור של יותר מ 10 דק' תקבל אזהרה. באיחור שני של לפחות 10 דק' תפסל הקבוצה מהמשחק.
  2. איחור של 30 דק ויותר תגרום להפסד טכני של הקבוצה באותו משחק.
  3. איחור של פעמיים ביותר מ-30 דק יחשב כפסילה מהליגה.
5.2        תחום:
 1. החדש.Patch בזמן הליגה, הקבוצות יישחקו בPatch הליגה תתקיים בשרת הייעודי שייקבע ע"י חברת "גיימאין מאקו". באם ייצא
 2. " אין אישור להפיץ תוכן רשמי מהתחרות ללא אישור ההנהלה.Highlightsחברת "מאקו גיימאין" שומרת לעצמה הזכות לכל התוכן המצולם בליגה. למעט סרטוני " .Production@gamein.co.ilלהנהלת הליגה ניתן לפנות בכל שאלה במייל
5.3        הכנות למשחק:
 1. טכני
  על השחקנים לבצע הכנות טכניות לפני המשחק. בכל תקלה טכנית יש לפנות להנהלה טרם תחילת המשחק. ניתוק או תקלה טכנית יכולה להוביל לפסילת הקבוצה. 
 2. שחקנים
  1. יש לשחק עם המשתמש איתו נרשמתם לליגה.
  2. ניתן להביא מחליף למשחק רק אם המחליף נרשם עם הקבוצה לליגה. בכל מקרה של חילוף שלא נרשם מראש, יש לפנות לצוות הניהול לבקשה מיוחדת.  
 3. מארח המשחק
  מנהל יארח את המשחק. 
 4. inger / Faker R
  חל איסור מוחלט לתת לשחקן אחר להשתמש במשתמש שלך. עבירה על חוק זה תוביל לפסילה אוטומטית מהתחרות. 
5.4        צופים:
 1. Spectator
  כל צופה במשחק צריך אישור מההנהלה. האנשים היחידים שמותר להם לצפות ללא רשות הם צוות הניהול \ קריינות \ שידור מטעם חברת "מאקו גיימאין". 
 2. Streaming
  חל איסור מוחלט לשדר לסטרים את משחקי הליגה ללא אישור ההנהלה. 
 3. מאמן
  אין אישור למאמן, מנג'ר או כל צופה לעזור בזמן המשחק. 
5.5        חוקי המשחק
 1. העלבות \ הטרדות
  כל שחקן שייתפס מקלל, מטריד, מעליב שחקן אחר בליגה ייענש. נא לספק צילום מסך במקרה הצורך.
 2. ביטול משחק באמצע
  1.   המשחק יסתיים רק כאשר קבוצה הגיעה ל16 נצחונות.
  2.   במקרה של חשד לרמאות יש לצלם את המשחק ולהמשיכו כרגיל. 
5.6        רמאות
 1. מרמה
  כל שחקן שישקר לצוות הליגה יגרום לפסילתו המיידית.
 2. זיוף תוצאה
  יש לצלם את תוצאות המשחק לפני הדיווח. קבוצה שתשלח דיווח שקרי תיפסל מיידית. 
5.7  במקרה וישנה תקלה בלובי או אחד משחקני הקבוצות נתקל בתקלה טכנית המונעת תחילת משחק יש לתת עד 10 דקות לתקן תקלה זאת, אם לא טופלה יש לפנות למנהלי הליגה.
 
5.8  כאשר קבוצה מעריכה שיש שימוש נגדה בבאג או פרצה בזמן משחק, על כל שחקניה להמשיך לשחק עד גמר המשחק ולא לעצור את המשחק בשום אופן. מיד לאחר סיום המשחק, יכול קפטן הקבוצה לפנות למנהל הליגה עם ההוכחות לניצול. ללא הוכחות לא תתבצע חקירה!
 
5.9  אין שחקנים מחליפים למהלך המשחק, כלומר כל 5 שחקנים המקוריים שנרשמו יצטרכו להשתתף בתחרות!
 
5.10 כל החלפה של שחקן תאושר אך ורק במקרים חריגים יש לפנות למנהל הליגה והקבוצה תצטרך להראות אישור כתוב להחלפה אם הוסכם לכך.
 
5.11 במקרה ויש סיבה אמיתית של משחק חוזר לאחת מהקבוצות,על מנהל הקבוצה לשלוח בפירוט מלא את הסיבה למשחק חוזר לאחד המנהלים של הליגה שיוגדרו מראש בתחילת הליגה,ולקבל מהם אישור למשחק חוזר,אם יינתן אישור על הקבוצה לפתוח את החדר לפי שיוגדר בהמשך.
 
5.12 מותר לשחקנים בזמן משחק "לטפס" אחד על השני (Boost) כל עוד זה לא מוביל לשימוש בבאג או פרצה במשחק.
 
5.13 צילום מסך יש להעלות ולשלוח לאחד ממנהלי הליגה כהוכחה במקרה ויש בעיות טכניות כגון: התנהגות לא נאותה,עבירה על החוקים,ותקלות כאלה ואחרות 
5.14  חדר המשחק ייפתח בהסכם על ידי יוזמה של אחת משתי הקבוצות על פי הקריטריונים הבאים:
 
            המפות האפשריות:
 
            5.14.1   de_inferno
5.14.2   de_nuke
5.14.3   de_cache
5.14.4   de_mirage
5.14.5   de_overpass
5.14.6   de_cobblestone
5.14.7   de_train
 
5.15       זמן קנייה - 15 שניות.
5.16       זמן סיבוב - דקה ו-55 שניות
5.17       זמן פצצה - 40 שניות.
5.18       מס' סיבובים במחצית - 15.
5.19       כסף התחלתי - $800.
5.20       הצד המתחיל נקבע ע"י knife roundBO1 בלבד).
5.21       בחצי גמר ובגמר הצדדים נקבעים לפי מי שבחר כל מפה. בשתי המפות הראשונות הקבוצה שלא בחרה את המפה תבחר באיזה צד להתחיל. במפה השלישית במידה ותהיה כזו יהיה knife round.
5.22       מס' סיבובים בהארכה - 3 בכל מחצית (MR3).
5.23       כסף התחלתי בהארכה - $10,000
ניתן להשתמש בכל הנשקים הקיימים במשחק ללא הגבלה.  

פטור מאחריות

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או חברות קשורות אליה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לליגה, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

ההשתתפות בליגה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמן לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הליגה ו/או ההשתתפות בליגה.

המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף ו/או לזכות, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או חברות קשורות אליה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

החברה ו/או חברות קשורות אליה אינן מתחייבות שהליגה לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תיהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הליגה טרם תום תקופת הליגה ו/או לבטל את הליגה כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי מנגנון קביעת הזוכה ו/או המנצח בליגה נסמך על משחק שאינו בבעלות החברה ו/או אינו מנוהל ע"י החברה, ואשר אינו חסין מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי הליגה ו/או כל משחק בליגה יתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך.

בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בליגה ו/או לנצח ו/או לזכות, יהיו החברה ו/או חברות קשורות אליה פטורות מאחריות.

החברה תהיה רשאית למסור כל פרט מידע של משתתף, כפי שיידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

6. הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה, בכך שאישר תקנון זה בעת ההרשמה, כי:

6.1. כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

6.2. בחירת המנצח בסיום כל ליגה ו/או תקופת הליגה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

6.3. יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

6.4. ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר נמסרו במסגרת הליגה.

 1. שונות
  1. בהשתתפותו בליגה, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון הליגה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  2. המשתתף ו/או כל אחד מהמשתתפים, מסכים ומאשר כי דבר ניצחונו ו/או זכייתו ו/או השתתפותו בליגה, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף האתר ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותו בליגה מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה ו/או סרטונים שיתעדו את מהלך הליגה ויפורסמו ברבים, וכל זאת ללא תשלום או תגמול כלשהו למצולמים בגין פרסום תמונות/וידיאו כאמור, ובכלל זה, שימוש בתמונותיהם לצורכי פרסומות של החברה ו/או של חברות קשורות אליה.
  3. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בליגה ו/או מלזכות במסגרת הליגה, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי אדם כאמור, לגובה של 50 ש"ח.
  4. ההשתתפות בליגה אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של עובדי החברה.
  5. למען הסר ספק, הליגה לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בליגה ו/או במשחק ספציפי תלויה ביכולת ולא בגורל.
  6. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.

תקנון ליגת PUBG
 
 1. הגדרות
"החברה" גיים אין מאקו בע"מ
ח"פ 515730869
דרך השלום 7.א
טלפון    07333250040
פקס 0733250110
   
"המשתתף/השחקן"
 
אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו 13 שנים; (2) נרשם לאתר (3) חתם על התקנון המוצג (כהגדרתו להלן) ו- (4) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים הנכונים, המדויקים והעדכניים ובמידה והינו קטן מ- 18 שנים, הורהו או אפוטרופסו החוקי מילאו את טופס אישור הורים להשתתפות במשחק (נספחים א' ו- ג' לתקנון זה).
 
מובהר בזאת, כי קטינים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להשתתף בליגה.
   
"המשחק"
 
"הליגה"
משחק PUBG מבית BlueHole, משחק זירה מרובת משתתפים.
ליגת PUBG תתבצע כחלק מליגת גיים אין מאקו שבסיומה יוכרזו 6 קבוצות כזוכות ממקום 1 עד 6.
"האתר" https://www.gamein.co.il
"מוקדמות"
 
 
 
 
 
 
 
גמר
 
 
שלב הבתים יתחיל ב- 10.01.2018. במוקדמות יחולקו כל הקבוצות לשני בתים. בכל שבוע ישחקו כל הקבוצות באחד הבתים. ב10.1.2018 ישחק בית א' וב17.1.2018 ישחק בית ב'. בכל שבוע הקבוצות בבית שתורו להשתתף ישחקו משחק אחד ויצברו ניקוד. המשחקים יימשכו 10 שבועות כלומר כל קבוצה תשחק 5 משחקים סה"כ. בסוף המשחקים 9 הקבוצות המובילות בכל בית יתקדמו לשלב הגמר.
 
הגמר הגדול של הליגה יתקיים בתצורת אופליין (לאן) אירוע Gamein Pro שיתקיים בתאריך 27-28.3.2018.מיקום האירוע טרם הוכרז. על כל הקבוצות להתחייב להגיע לאירוע באם יעפילו לשלב הגמר.  בגמר 18 הקבוצות ישחקו 3 משחקים בסופם יוכרעו הקבוצות המנצחות.

"מנהלי הליגה"
 
 
 
נציגים מטעם החברה שיוגדרו על ידה על מנת לנהל ולשפוט את הליגה.
 
 
 
 
 1. כללי

2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הליגה, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה באתר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2   תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הליגה יעודכן התקנון. התקנון המעודכן והמחייב יהיה נוסח התקנון שיוצג באתר. יובהר ויודגש כי, החברה רשאית להחליף ו/או לשנות את תנאי הליגה ו/או התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא נוסח התקנון המוצג באתר, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

2.3  לא ניתן לערער על תוצאות הליגה ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

2.4   בתקנון הליגה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה לנקבה ו/או רבים.

 1. ההשתתפות בליגה

3.1  על מנת להשתתף בליגה, על המשתתף להירשם לליגה ולפעול לפי ההוראות הרשומות באתר ההרשמה. מובהר כי ניתן יהיה להשתתף בליגה אך ורק בהתאם ובכפוף למועדים ולכללים כפי שיקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות מנהל הליגה.

3.2   כל המעוניין להשתתף בליגה יקרא ויאשר את התקנון המוצג.

3.3    בכל מקרה בו הפרטים שמסר המשתתף בכל הקשור להשתתפות בליגה (לרבות בדבר גילו), לא היו נכונים ו/או מדויקים, הוא ייפסל מהשתתפות בליגה ו/או מזכייה בפרסים כלשהם (לפי העניין), ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

3.4  באישור התקנון המוצג מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, וכי הוא מסכים לעשות שימוש בפרטים שמסר.

3.5  מובהר, כי מנהל הליגה הוא האחראי על ההתנהגות בזירת המשחק והפוסק היחידי בכל מחלוקת ו/או עניין הנובעים מהליגה או מהתנהגות המשתתפים בזירת המשחק.
3.6  יובהר ויודגש, כי בחירת המועמד לזכייה על ידי החברה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור על ידי המשתתף ו/או מי מטעמו.
3.7  ימי רביעי – בכל יום רביעי החל מה- 10/1/2018 ועד 14/3/2018, יתקיים יום שידורים מרוכז. השידורים יתבצעו ממשרד B-ALL שבתל אביב. קבוצות נבחרות יתבקשו להגיע למקום ולהשתתף בצילומים. הקבוצות שיגיעו ישתתפו במשחק אליו שובצו בתצורת LAN.
 1. הפרס

4.1 לאור דרישת יוצרי המשחק – BlueHole – לא יחולקו פרסים בליגה.

5. חוקי המשחק:
 1. קבוצה יכולה לשחק בליגה אם היא עונה על כל הדרישות להלן:
  1. חייבת להכיל 4 שחקנים.
  2. כל שחקן חייב להרשם באתר הליגה.
  3. כל שחקן צריך להיות שחקן בשרת Europe. אישורים חריגים יינתנו ממנהלי המשחק בלבד.
  4. כל קבוצה תורשם לשחק עם 3 שחקנים ישראלים ושחקן אחד לא ישראלי בלבד.  
 2. חסויות וספונסרים
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מקבוצות הממומנות (ספונסרים) ע"י גורמים מפוקפקים להשתתף בליגה (תוכן פורנוגרפי, סמים, הימורים או כל עניין פלילי ע"פ חוקי מדינת ישראל), ו/או כל עניין אשר יש בו כדי לפגוע ו/או להשפיע לרעה על הליגה ו/או על המשתתפים ו/או הצופים ובכלל זה הקשר פוליטי וכיוצ"ב.
 4. כל קבוצה בעלת חולצה קבוצתית תקבל את הזכות לעלות לבמה במדים אחידים. בכל מקרה אחר, החברה תוכל לבחור ולקבוע את המדים שיינתנו לקבוצה בעת העלייה לבמה ולקבוצה לא תהא ולא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 5. ידוע לשחקן כי במסגרת המשחקים ו/או פעילות הליגה ישולבו חסויות שונות בשידור כולל חסויות מזון. השחקן מתחייב להתנהג בצורה נאותה ולא להגיב ו/או להביע דעה ו/או לנקוט עמדה בנוגע לחסויות השונות בין אם בהתנהגות או באופן מילולי במהלך השידור.  
 6. יחסי קבוצות מחוץ לליגה
  1. כל קבוצה רשאית לבחור עם מי להתאמן לפני הליגה. יחד עם זאת, קבוצה שתתייחס באופן מזלזל, מכוער, משפיל לקבוצה אחרת תענש.
  2. חל איסור מוחלט לתאם עמדות בין קבוצות לפני הליגה למהלך הליגה. אין לרגל עבור קבוצה אחרת, לוותר על משחקים עבור קבוצה אחרת או לפעול בכל דרך הפוגעת ברוח הספורטיבית של הליגה. קבוצה שתעבור על חוק זה תורחק לצמיתות באופן מיידי.  
 7. איחורים \ אי הופעה
  1. קבוצה שבה לא יופיעו כל השחקנים בזמן למשחק, באיחור של יותר מ 10 דק' תקבל אזהרה. באיחור שני של לפחות 10 דק' תפסל הקבוצה מהמשחק
  2. איחור של 30 דק ויותר תגרום להפסד טכני של הקבוצה באותו משחק.
  3. איחור של פעמיים ביותר מ-30 דק יחשב כפסילה מהליגה.
 8. תחום:
  1. שרת הליגה יתקיים בשרת הייעודי שייקבע ע"י חברת "גיימאין מאקו". באם ייצא Patch  בזמן הליגה, הקבוצות יישחקו בPatch החדש.
  2. צילום תוכן המשחק
   " אין אישור להפיץ תוכן רשמי מהתחרות ללא אישור ההנהלה.Highlights חברת "מאקו גיימאין" שומרת לעצמה הזכות לכל התוכן המצולם בליגה. למעט  "סרטוני "Highlights" אין אישור להפיץ תוכן רשמי מהתחרות ללא אישור ההנהלה. 
 9. חוקים:
  1. המוד בו ישחקו השחקנים ייקבע בכל שלב ע"י הנהלת הליגה ויהיה זהה לכל הקבוצות באותו השלב.
  2. בכל שבוע ישוחקו 3 סיבובים. כל קבוצה תצבור את הניקוד שלה למיקום כללי שיוצג באתר.
  3. להנהלת הליגה ניתן לפנות בכל שאלה במייל Production@gamein.co.il.
 10.  הכנות למשחק:
  1. טכני
   על השחקנים לבצע הכנות טכניות לפני המשחק. בכל תקלה טכנית יש לפנות להנהלה טרם תחילת המשחק. ניתוק או תקלה טכנית יכולה להוביל לפסילת הקבוצה.
  2. הגדרות
   המשחק יוגדר ע"י הקבוצות לפי חוקי הליגה.
  3. שחקנים
   1. יש לשחק עם המשתמש איתו נרשמתם לליגה.
   2. ניתן להביא מחליף למשחק רק אם המחליף נרשם עם הקבוצה לליגה. בכל מקרה של חילוף שלא נרשם מראש, יש לפנות לצוות הניהול לבקשה מיוחדת.
 11. מארח המשחק
  מנהל יארח את המשחק.
 12. Ringer / Faker
  חל איסור מוחלט לתת לשחקן אחר להשתמש במשתמש שלך. עבירה על חוק זה תוביל לפסילה אוטומטית מהתחרות.
 13. צופים
  1. Spectator
   כל צופה במשחק צריך אישור מההנהלה. האנשים היחידים שמותר להם לצפות ללא רשות הם צוות הניהול \ קריינות \ שידור מטעם חברת "מאקו גיימאין".
  2. Streaming
   חל איסור מוחלט לשדר לסטרים את משחקי הליגה ללא אישור ההנהלה.
  3. מאמן
   אין אישור למאמן, מנג'ר או כל צופה לעזור בזמן המשחק. 
 14. חוקי המשחק
  1. העלבות \ הטרדות
   כל שחקן שייתפס מקלל, מטריד, מעליב שחקן אחר בליגה ייענש. נא לספק צילום מסך במקרה הצורך.
  2. משחק חוזר
   במקרה של תקלה שגרמה למשחק להיות לא הוגן, מותר למנהל להציע משחק חוזר.
  3. ביטול משחק באמצע
   1. המשחק יסתיים רק כאשר קבוצה אחת נשארה בחיים.
   2. במקרה של חשד לרמאות יש לצלם את המשחק ולהמשיכו כרגיל.
 15. שיטת ניקוד:
  שיטת הניקוד תינתן ע"פ התקן העולמי:
  1st Place – 25 points
  2nd Place – 20 points
  3rd Place – 18 points
  4th Place – 16 points
  5th Place – 15 points
  6th Place – 14 points
  7th Place – 13 points
  8th Place – 12 points
  9th Place – 11 points
  10th Place – 10 points
  11th Place – 9 points
  12th Place – 8 points
  13th Place – 7 points
  14th Place – 6 points
  15th Place – 5 points
  16th Place – 4 points
  17th Place – 3 points
  18th Place – 2 points
  19th Place – 1 points
  20-25th Place – 0 points
  כל הריגה מזכה את הקבוצה בחצי נקודה.
 16.  רמאות
  1. מרמה
   כל שחקן שיישקר לצוות הליגה יגרום לפסילתו המיידית.
  2. זיוף תוצאה
   יש לצלם את תוצאות המשחק לפני הדיווח. קבוצה שתשלח דיווח שקרי תיפסל מיידית.
 
פטור מאחריות

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או חברות קשורות אליה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לליגה, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 

ההשתתפות בליגה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף., החברה ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמן לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הליגה ו/או ההשתתפות בליגה.

המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף ו/או לזכות, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או חברות קשורות אליה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

החברה ו/או חברות קשורות אליה אינן מתחייבות שהליגה לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תיהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הליגה טרם תום תקופת הליגה ו/או לבטל את הליגה כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי מנגנון קביעת הזוכה ו/או המנצח בליגה נסמך על משחק שאינו בבעלות החברה ו/או אינו מנוהל ע"י החברה, ואשר אינו חסין מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי הליגה ו/או כל משחק בליגה יתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך.

בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בליגה ו/או לנצח ו/או לזכות, יהיו החברה ו/או חברות קשורות אליה פטורות מאחריות.

החברה תהיה רשאית למסור כל פרט מידע של משתתף, כפי שיידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

 

הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה, בכך שאישר תקנון זה בעת ההרשמה, כי:
 1. כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

 2. בחירת המנצח בסיום כל ליגה ו/או תקופת הליגה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

 3. יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

 4. ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר נמסרו במסגרת הליגה.

 שונות
 1. בהשתתפותו בליגה, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון הליגה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 2. המשתתף ו/או כל אחד מהמשתתפים, מסכים ומאשר כי דבר ניצחונו ו/או זכייתו ו/או השתתפותו בליגה, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף האתר ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותו בליגה מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה ו/או סרטונים שיתעדו את מהלך הליגה ויפורסמו ברבים, וכל זאת ללא תשלום או תגמול כלשהו למצולמים בגין פרסום תמונות/וידיאו כאמור, ובכלל זה, שימוש בתמונותיהם לצורכי פרסומות של החברה ו/או של חברות קשורות אליה.
 3. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בליגה ו/או מלזכות במסגרת הליגה, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי אדם כאמור, לגובה של 50 ש"ח.
 4. ההשתתפות בליגה אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של עובדי החברה.
 5. למען הסר ספק, הליגה לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בליגה ו/או במשחק ספציפי תלויה ביכולת ולא בגורל.
 6. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.
 תקנון ליגת League of Legends
 
 1. הגדרות
"החברה" גיים אין מאקו בע"מ
ח"פ 515730869
דרך השלום 7.א
טלפון    07333250040
פקס 0733250110
   
"המשתתף/השחקן"
 
אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו 13 שנים; (2) נרשם לאתר (3) חתם על התקנון המוצג (כהגדרתו להלן) ו- (4) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים הנכונים, המדויקים והעדכניים ובמידה והינו קטן מ- 18 שנים, הורהו או אפוטרופסו החוקי מילאו את טופס אישור הורים להשתתפות במשחק (נספחים א' ו- ג' לתקנון זה).
 
מובהר בזאת, כי קטינים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להשתתף בליגה.
   
"המשחק"
 
"הליגה"
 משחק League of Legends מבית Riot, משחק זירה מרובה משתתפים.
ליגת League of Legends תתבצע כחלק מליגת גיים אין מאקו שבסיומה יוכרזו 6 קבוצות כזוכות ממקום 1 עד 6.
"האתר" https://www.gamein.co.il
"בתים מוקדמות"
 
 
 
 
"בתים מתקדם"
 
 
רבע גמר
 
 
 
חצי גמר
 
 
גמר
 
 
שלב בתי המוקדמות יתחיל ב- 13.01.2017. המוקדמות יתקיימו אונליין בשעה 19:00 בכל יום שבת (מוצאי שבת). לאחר 4 שבועות יסוננו 24 קבוצות וה- 16 הנותרות ימשיכו לשלב "בתים מתקדם". שלב זה יתקיים במודל של BO1.
המשחקים יתקיימו אונליין בשעה 19:00 בכל יום שבת (מוצאי שבת). המשחקים בשלב זה יסוננו כל הקבוצות פרט ל8 שיעפילו לרבע הגמר. משך שלב זה 6 שבועות.  בשלב זה הקבוצות יתחרו במודל של BO3.
רבע הגמר הוא שלב בו ישתתפו 8 קבוצות מתוכן 4 יעפילו לחצי הגמר. שלב זה יתקיים ב27-28.3 באירוע Gamein Pro בתצורת לאן. על כן השחקנים צריכים להיות ערוכים להגיע פיזית לתחרות. מודל המשחקים יהיה BO3.
חצי הגמר הוא שלב בו ישתתפו 4 קבוצות מתוכן 2 יעפילו לשלב הגמר. שלב זה יתקיים ב27-28.3 באירוע Gamein Pro בתצורת לאן. על כן השחקנים צריכים להיות ערוכים להגיע פיזית לתחרות. מודל המשחקים יהיה BO3.
הגמר הגדול של הליגה יתקיים בתצורת אופליין (לאן) אירוע Gamein Pro שיתקיים בתאריך 27-28.3.2018.מיקום האירוע טרם הוכרז. על כל הקבוצות להתחייב להגיע לאירוע באם יעפילו לשלב הגמר.  משחקי הגמר יערכו בתצורה של BO5.
"מנהלי הליגה"
 
 
"הפרסים"
נציגים מטעם החברה שיוגדרו על ידה על מנת לנהל ולשפוט את הליגה.
 
מקום ראשון: 8,000 ₪
מקום שני: 4,000 ₪
מקום שלישי: 2,000 ₪
מקום רביעי: 1,000 ₪
מקום חמישי: 750 ₪
מקום שישי: 500 ₪  
 
הפרסים הם בשווי פרסים (שילוב של כסף וציוד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לכל שחקן.
החברה תחלק את הפרסים תוך שבוע מסיום הגמר.
 
הפרסים יחולקו לשחקנים שהשתתפו במשחקי הגמר בלבד! החברה אינה לוקחת אחריות על אופן חלוקת הפרסים בין השחקנים בקבוצה שלא השתתפו במשחקי הגמר (ארגונים, ספונסרים, מחליפים, מאמנים וכו').
 
 
 
 
החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים מכל סוג או מכל הסוגים, ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו בתקנון המוצג ו/או באתר.
 
 
 
 1. כללי

2.1  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הליגה, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה באתר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2  תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הליגה יעודכן התקנון. התקנון המעודכן והמחייב יהיה נוסח התקנון שיוצג באתר. יובהר ויודגש כי, החברה רשאית להחליף ו/או לשנות את תנאי הליגה ו/או התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא נוסח התקנון המוצג באתר, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

2.3 לא ניתן לערער על תוצאות הליגה ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

2.4  בתקנון הליגה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה לנקבה ו/או רבים.

 1. ההשתתפות בליגה

3.1   על מנת להשתתף בליגה, על המשתתף להירשם לליגה ולפעול לפי ההוראות הרשומות באתר ההרשמה. מובהר כי ניתן יהיה להשתתף בליגה אך ורק בהתאם ובכפוף למועדים ולכללים כפי שיקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות מנהל הליגה.

3.2   כל המעוניין להשתתף בליגה יקרא ויאשר את התקנון המוצג.

3.3  בכל מקרה בו הפרטים שמסר המשתתף בכל הקשור להשתתפות בליגה (לרבות בדבר גילו), לא היו נכונים ו/או מדויקים, הוא ייפסל מהשתתפות בליגה ו/או מזכייה בפרסים כלשהם (לפי העניין), ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

3.4  באישור התקנון המוצג מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, וכי הוא מסכים לעשות שימוש בפרטים שמסר.

3.5  מובהר, כי מנהל הליגה הוא האחראי על ההתנהגות בזירת המשחק והפוסק היחידי בכל מחלוקת ו/או עניין הנובעים מהליגה או מהתנהגות המשתתפים בזירת המשחק.
3.6  יובהר ויודגש, כי בחירת המועמד לזכייה על ידי החברה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור על ידי המשתתף ו/או מי מטעמו.
3.7 ימי רביעי – בכל יום רביעי החל מה- 10/1/2018 ועד 14/3/2018, יתקיים יום שידורים מרוכז. השידורים יתבצעו ממשרד B-ALL שבתל אביב. קבוצות נבחרות יתבקשו להגיע למקום ולהשתתף בצילומים. הקבוצות שיגיעו ישתתפו במשחק אליו שובצו בתצורת LAN.
 1. הפרס

4.1  במסגרת ליגה זאת יחולקו הפרסים כהגדרתם לעיל.
4.2  מועמד לזכייה בפרס יחתום לפי דרישת החברה על טופס ההתחייבות והצהרת הזוכה בכתב האישור והוויתור המצורף כנספח ב'. יודגש, כי ככל שמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על נספח ב' כאמור - הוא ייפסל מזכייה בפרס ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
4.3 בכפוף לחתימתו על המסמך(ים) הנדרש(ים) כמפורט בסעיף 4.2 ובתקנון זה לעיל, תמסור החברה למועמד לזכייה בפרס את הפרס אשר זכה בו במיקום בו נערך הליגה ו/או תוך שבוע מסיום הליגה, במשרדי הליגה או בכל מקום אחר בת"א או בחיפה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4.4  במידה ומועמד לזכייה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או בגין חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות, לרבות ומבלי למעט, תוך ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של חבלה בפעילות ו/או בפעילות שאינה הגונה או הוגנת ו/או עקב הפרעה למשתתפים אחרים בפעילות, ו/או במידה והמועמד לזכייה בפרס אינו מעוניין לקבל את הפרס, ייפסל המועמד לזכייה בפרס הרלוונטי, לפי העניין, ותחתיו יבוא זוכה אחר בפרס, לפי שיקול דעת החברה ו/או מי מטעמה, אשר ייחשב כמועמד לזכייה באותו פרס רלוונטי, לפי העניין, ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל כאמור, לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי שהוא מהחברה ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או ספקית של  החברה בשל כך.
4.5  ידוע למשתתפים כי השתתפותם בליגה זאת הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בליגה. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים ו/או את כמותם ו/או להוסיף על פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה ויחול שינוי בפרסים עליהם הוכרז, עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר, ולא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
4.6 הפרסים שיחולקו במסגרת הליגה אינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.
4.7  יובהר, כי מועד אספקת הפרסים בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, ולרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת כל פרס או כל חלק הימנו.
 1. כללי המשחק

  1. כללי:
   1. קבוצה יכולה לשחק בליגה אם היא עונה על כל הדרישות להלן:
    1. חייבת להכיל 5 משתתפים חוקיים, העומדים בקריטריונים של הגדרת "משתתף" כמפורט לעיל.
    2. כל משתתף חייב להירשם באתר הליגה.
    3. כל משתתף צריך להיות שחקן בשרת EUNE. אישורים חריגים יינתנו מהנהלת הליגה בלבד.  
 2. חסויות וספונסרים:
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מקבוצות הממומנות (ספונסרים) ע"י גורמים מפוקפקים להשתתף בליגה (תוכן פורנוגרפי, סמים, הימורים או כל עניין פלילי ע"פ חוקי מדינת ישראל), ו/או כל עניין אשר יש בו כדי לפגוע ו/או להשפיע לרעה על הליגה ו/או על המשתתפים ו/או הצופים ובכלל זה הקשר פוליטי וכיוצ"ב.
  2. כל קבוצה בעלת חולצה קבוצתית תקבל את הזכות לעלות לבמה במדים אחידים. בכל מקרה אחר, החברה תוכל לבחור ולקבוע את המדים שיינתנו לקבוצה בעת העלייה לבמה ולקבוצה לא תהא ולא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
  3. ידוע לשחקן כי במסגרת המשחקים ו/או פעילות הליגה ישולבו חסויות שונות בשידור כולל חסויות מזון. השחקן מתחייב להתנהג בצורה נאותה ולא להגיב ו/או להביע דעה ו/או לנקוט עמדה בנוגע לחסויות השונות בין אם בהתנהגות או באופן מילולי במהלך השידור.  
 3. יחסי קבוצות מחוץ לליגה
  1. כל קבוצה רשאית לבחור עם מי להתאמן לפני הליגה. קבוצה שתתייחס באופן מזלזל, פוגעני, מכוער, אלים (פיזית או מילולית), משפיל לקבוצה אחרת תורחק מהליגה בהתאם להחלטת מנהלי הליגה בעניין.
  2. חל איסור מוחלט לתאם עמדות בין קבוצות לפני הליגה למהלך הליגה. אין לרגל עבור קבוצה אחרת, לוותר על משחקים עבור קבוצה אחרת או לפעול בכל דרך הפוגעת ברוח הספורטיבית של הליגה. קבוצה שתעבור על חוק זה תורחק לצמיתות באופן מיידי.  
 4. איחורים \ אי הופעה
  1. קבוצה שבה לא יופיעו כל השחקנים בזמן למשחק, באיחור של יותר מ 10 דק' תקבל אזהרה. באיחור שני של לפחות 10 דק' תפסל הקבוצה מהמשחק
  2. איחור של 30 דק ויותר תגרום להפסד טכני של הקבוצה באותו משחק.
  3. איחור של פעמיים ביותר מ-30 דק יחשב כפסילה מהליגה.
 5. תחום:
  1. שרת
   הליגה יתקיים בשרת הייעודי שייקבע על ידי החברה. באם ייצא Patch  בזמן הליגה, הקבוצות יישחקו בPatch החדש.
  2. צילום תוכן המשחק
   החברה תהיה הבעלים של כל התוכן המצולם בליגה. למעט סרטוני "Highlights" אין אישור להפיץ תוכן רשמי מהתחרות ללא אישור החברה מראש ובכתב. 
 6. חוקי המשחק:
  1. ה- mode בו ישחקו השחקנים ייקבע בכל שלב ע"י הנהלת הליגה ויהיה זהה לכל הקבוצות באותו השלב.
  2. הטוב מאחד: הקבוצה המנצחת תוכרע לאחר משחק בודד. במשחק הקבוצה עם הסיד הגבוה ביותר תחליט אם הם רוצים לתת באן ראשונים או לא. במקרה של תיקו תתבצע הטלת מטבע בין הקבוצות טרם המשחק.
  3. הטוב משלוש: הקבוצה המנצחת תהיה הקבוצה שצוברת 2 נצחונות ראשונה.
  4. הטוב מחמש : הקבוצה המנצחת תהיה הקבוצה שצוברת 3 נצחונות ראשונה.
  5. להנהלת הליגה ניתן לפנות בכל שאלה במייל Production@gamein.co.il  
 7. הכנות למשחק:
  1. טכני
   על השחקנים לבצע הכנות טכניות לפני המשחק. בכל תקלה טכנית יש לפנות למנהלי הליגה טרם תחילת המשחק. ניתוק או תקלה טכנית עשויים להוביל לפסילת הקבוצה, בהתאם להחלטת מנהלי הליגה במקום
  2. שחקנים
   1. יש לשחק עם המשתמש איתו נרשמתם לליגה.
   2. ניתן לצרף משתתף מחליף למשחק לאחר אישור הנהלת הליגה בלבד.
   3. בכל קבוצה מותר לשחק עם 2 שחקנים שאזרוחתם אינם ישראלית בלבד.
 8. מארח המשחק
  אנא השתמשו בקוד הליגה שניתן לכם לפתיחת לובי. באם לא ניתן לכם קוד, כל אחת מהקבוצות יכולה לארח את המשחק. הקבוצה עם הסיד הגבוה יותר בוחרת צד.
 9. ליינאפ
  1. בכל משחק יש לבחור ליינאפ חוקי.
  2. ניתן להחליף שחקן לאחר הבאנים אך ורק אם שתי הקבוצות מאשרות.
  3. במשחקי 3BO מותר לשנות ליינאפ בין משחקים.
  4. במקרה של חוסר שחקנים מותר לקבוצות לשחק 4 נגד 5 או 4 נגד 4 כל עוד 2 הקבוצות מסכימות. אם אין הסכמה, הקבוצה שחסרים לה שחקנים תספוג הפסד טכני. 
 10. Ringer / Faker
  חל איסור מוחלט לתת לשחקן או משתתף אחר להשתמש במשתמש שלך. עבירה על חוק זה תוביל לפסילה אוטומטית מהתחרות.
   
 11. צופים
  1. Spectator
   כל צופה במשחק צריך אישור לצפות משתי הקבוצות האנשים היחידים שמותר להם לצפות ללא רשות הם הנהלת הליגה \ קריינים\ צוות שידור מטעם החברה.
  2. Streaming
   חל איסור מוחלט לשדר לסטרים את משחקי הליגה ללא אישור מנהלי הליגה מראש.
 12. מאמן
  אין אישור למאמן, מנג'ר או כל צופה לעזור בזמן המשחק לאחר שלב בחירת הדמויות. 
 13. חוקים נוספים
  1. העלבות \ הטרדות
   כל שחקן שייתפס מקלל, מטריד, מעליב שחקן אחר בליגה ייענש. נא לספק צילום מסך במקרה הצורך.
  2. Pause
   הנסיבות היחידות בהן מותר לעשות Pause הן ניתוק של אחד השחקנים או באג במשחק שלא מאפשר להמשיך. במקרה של Pause ארוך מ5 דק' יש לערב מנהל.
 14. משחק חוזר
  במקרה של תקלה שגרמה למשחק להיות לא הוגן, מותר למנהלי הליגה לקבוע משחק חוזר.
 15. ביטול משחק באמצע
  1. המשחק יסתיים רק כאשר קבוצה הרסה את הNexus של הקבוצה היריבה.
  2. במקרה של חשד לרמאות יש לצלם את המשחק ולהמשיכו כרגיל.
 16.  רמאות
  1. מרמה
   כל נשתתף שיישקר לצוות הליגה יגרום לפסילתו המיידית.
  2. זיוף תוצאה
   יש לצלם את תוצאות המשחק לפני הדיווח. קבוצה שתשלח דיווח שקרי תיפסל מיידית.
 
פטור מאחריות

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או חברות קשורות אליה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לליגה, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 

ההשתתפות בליגה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף., החברה ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמן לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הליגה ו/או ההשתתפות בליגה.

המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף ו/או לזכות, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או חברות קשורות אליה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

החברה ו/או חברות קשורות אליה אינן מתחייבות שהליגה לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תיהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הליגה טרם תום תקופת הליגה ו/או לבטל את הליגה כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי מנגנון קביעת הזוכה ו/או המנצח בליגה נסמך על משחק שאינו בבעלות החברה ו/או אינו מנוהל ע"י החברה, ואשר אינו חסין מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי הליגה ו/או כל משחק בליגה יתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך.

בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בליגה ו/או לנצח ו/או לזכות, יהיו החברה ו/או חברות קשורות אליה פטורות מאחריות.

החברה תהיה רשאית למסור כל פרט מידע של משתתף, כפי שיידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

21. הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה, בכך שאישר תקנון זה בעת ההרשמה, כי:

21.1.כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

21.2.בחירת המנצח בסיום כל ליגה ו/או תקופת הליגה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

21.3.יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

21.4.ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר נמסרו במסגרת הליגה.

 
 
שונות
 1. בהשתתפותו בליגה, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון הליגה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 2. המשתתף ו/או כל אחד מהמשתתפים, מסכים ומאשר כי דבר ניצחונו ו/או זכייתו ו/או השתתפותו בליגה, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף האתר ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותו בליגה מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה ו/או סרטונים שיתעדו את מהלך הליגה ויפורסמו ברבים, וכל זאת ללא תשלום או תגמול כלשהו למצולמים בגין פרסום תמונות/וידיאו כאמור, ובכלל זה, שימוש בתמונותיהם לצורכי פרסומות של החברה ו/או של חברות קשורות אליה.
 3. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בליגה ו/או מלזכות במסגרת הליגה, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי אדם כאמור, לגובה של 50 ש"ח.
 4. ההשתתפות בליגה אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של עובדי החברה.
 5. למען הסר ספק, הליגה לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בליגה ו/או במשחק ספציפי תלויה ביכולת ולא בגורל.
 6. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.
 
 
נספח ב'
תאריך: ____________, 2018
כתב אישור וויתור
אני הח"מ __________________ הוכרזתי כזוכה בפרס ה_______ כהגדרתו בתקנון של גיים אין מאקו בע"מ (להלן: "הפרס", "הליגה" ו-"החברה", בהתאמה), מצהיר מאשר ומתחייב כי:
 
קיבלתי לידי את הפרס.
הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון הליגה והנני מסכים לכל תנאיו ועומד בהם ללא יוצא מן הכלל, לרבות ומבלי לגרוע הנני בן 13 שנים לפחות. כמו כן, אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בליגה לפי תנאי תקנון זה וזכותי לקבלת הפרס לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.
 
במידה והנני קטן מגיל 18 קיבלתי את הסכמת הורי/אפוטרופוסי על מנת להשתתף בליגה ולהצטלם במסגרתה בחתימתו של הורי/אפוטרופוסי החוקי על מסמך זה ואישור הורי/אפוטרופסי במועד ההרשמה על מסמך נוסף שכותרתו "אישור להשתתפות בליגה וצילומו של קטין".
 
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי בפרס ו/או בקשר עם הליגה ו/או השתתפותי בה. למען הסר ספק, מובהר כי הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם השתתפותי בליגה, זכייתי או כל הנובע מהם ו/או בקשר אליהם. כמו כן, הנני מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה, ללא יוצא מן הכלל, שיוציאו בקשר עם כל דרישה ו/או תביעה שעניינה טענה ו/או זכות העומדת בניגוד או בסתירה להתחייבויותיי והצהרותיי במסמך זה.
 
ידוע לי, כי עצם השתתפותי בליגה ודבר זכייתי עשויים להיות מצולמים בווידאו ו/או בסטילס ("הצילומים"), ולהתפרסם באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בעיתונות, באינטרנט, לרבות בדף החברה בפייסבוק, והנני מסכים ומאשר לחברה לבצע את הצילומים ולפרסם באמצעי תקשורת ומדיה שונים, את הצילומים, פרטיי האישיים ודבר השתתפותי בליגה וזכייתי, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
 
החברה לא תישא באחריות לכל נזק גוף מכל מין וסוג שייגרם לי, במישרין או בעקיפין, בעקבות שימוש בפרס, ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
 
השימוש במסמך זה הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה לנקבה.
 
                   הזוכה הורה/אפוטרופוס (במקרה של זוכה קטין)
שם פרטי ומשפחה    
מספר ת"ז    
תאריך לידה    
כתובת מלאה    
טלפון + טלפון נייד    
כתובת דואר אלקטרוני    
חתימה    
 
 
 
* נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של הזוכה, ובמקרה של קטין גם צילום ת"ז של הורה/אפוטרופוס חוקי.